Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan thi hành án dân sự

(PLVN) - Đây là một trong những nội dung của Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Hệ thống Thi hành án dân sự năm 2019 do Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành. 

Hình minh họa

Hình minh họa

Kế hoạch được xây dựng nhằm triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, thực hiện dân chủ trong hoạt động của Hệ thống Thi hành án dân sự; phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức, người lao động gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan thuộc Hệ thống thi hành án dân sự; xây dựng đội ngũ công chức có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác thi hành án dân sự trong giai đoạn hiện nay; phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tiêu cực; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

Kế hoạch đã đưa ra 6 nhóm nhiệm vụ cụ thể gồm: Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ của công chức, đảng viên, hội viên trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc Hệ thống Thi hành án dân sự; Xây dựng, tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ đảm bảo thực chất, hiệu quả, gắn chặt với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong Hệ thống Thi hành án dân sự; Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với thực hiện cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, tác phong của công chức; Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, cung cấp thông tin; Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị thuộc Hệ thống Thi hành án dân sự; Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của cơ quan, đơn vị. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm