Nghiên cứu quy hoạch các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ tư pháp

(PLVN) - Ngày 11/7, Bộ trưởng Lê Thành Long và Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã họp nghe báo cáo tình hình tổ chức thực hiện tiếp thu, giải trình ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Tư pháp đến năm 2021, định hướng đến năm 2030.

Nghiên cứu quy hoạch các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ tư pháp

Theo  đó, Bộ Tư pháp sẽ tiến hành rà soát tổ chức và biên chế, bảo đảm tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế; tổ chức hợp lý các đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực, khắc phục tình trạng manh mún, dài trải, trùng lắp, đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Dự kiến, Bộ sẽ nghiên cứu, xem xét việc không thành lập Trung tâm cơ sở dữ liệu quốc gia về giao dịch, tài sản; dự kiến sắp xếp, tổ chức lại Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và thống kê THADS thuộc Tổng cục THADS theo hướng giải thể Trung tâm và điều chuyển chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm về Văn phòng Tổng cục; không đưa Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng vào Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp và giải thể Ban Quản lý theo quy định. 

Đồng thời tiếp tục nghiên cứu, sáp nhập các Trường Trung cấp Luật, hướng tới ngành luật chỉ đào tạo cấp học cao đẳng trở lên, bảo đảm tinh gọn và phù hợp với quy hoạch hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trong đó cam kết thực hiện cơ chế tự chủ đảm bảo một phần chi thường xuyên, hàng năm tăng dần mức độ tự chủ, phấn đấu đến năm 2021 thực hiện cơ chế tự đảm bảo chi thường xuyên. Hết thời gian này, cơ sở nào không đảm bảo tự chủ chi thường xuyên sẽ thực hiện chuyển về địa phương quản lý theo Nghị quyết số 19-NQ/TW nếu địa phương có nhu cầu hoặc giải thể, sáp nhập theo quy định. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm