Pháp luật phải thực sự trở thành chuẩn mực ứng xử trong cơ quan nhà nước, xã hội và người dân

(PLVN) - Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bộ, ngành Tư pháp tham mưu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, bảo đảm gắn kết chặt chẽ công tác theo dõi thi hành pháp luật với công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm tính thượng tôn, nghiêm minh của pháp luật, để pháp luật thực sự trở thành chuẩn mực ứng xử trong các cơ quan nhà nước, xã hội và người dân.

Vui mừng đến dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V, kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ ba, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận thấy: Trong suốt 75 năm qua, từ ngày đầu được thành lập cùng chính quyền dân chủ nhân dân, cho đến những tháng năm gian lao của hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và sau này là thời kỳ Đổi mới, cùng với quá trình hoàn thiện bộ máy nhà nước, ngành Tư pháp, Bộ Tư pháp không ngừng được củng cố, lớn mạnh, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao cho ngày càng nhiều nhiệm vụ quan trọng, nặng nề hơn, nhưng cũng vinh dự, vẻ vang hơn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Đại hội.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ về một nền pháp quyền nhân nghĩa, 75 năm qua, ngành Tư pháp đã luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, kịp thời đề xuất, tham mưu các chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và cải cách tư pháp, xây dựng nền tảng pháp luật dân chủ nhân dân; dùng công cụ pháp luật để bảo vệ chính quyền, giữ vững độc lập, chủ quyền, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Bước vào giai đoạn đổi mới, trước yêu cầu tăng cường pháp chế XHCN, xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Bộ, ngành Tư pháp đã không ngừng đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra, có nhiều đóng góp tích cực trong việc xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường XHCN, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của ngành Tư pháp trong suốt 75 năm qua, đặc biệt, chúc mừng các cơ quan, đơn vị, cá nhân đã có nhiều đóng góp, được suy tôn làm điển hình tiên tiến ngành Tư pháp trong giai đoạn 2015 – 2020.

Nêu rõ đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức, qua Đại hội này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần phân tích sâu sắc hơn nữa để tìm ra các giải pháp đưa công tác thi đua, khen thưởng trong toàn ngành tiếp tục đạt kết quả cao hơn, để phong trào thi đua yêu nước thực sự là nguồn động lực cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. 

Cơ bản đồng tình với những định hướng, giải pháp Bộ, ngành Tư pháp đã đề ra, Chủ tịch Quốc hội lưu ý thời gian tới, cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Từng cơ quan, đơn vị trong ngành Tư pháp cần chủ động, sáng tạo hơn nữa trong tổ chức, đổi mới nội dung các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. 

Trọng tâm là tham mưu cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế trong bối cảnh hiện nay. Trong đó có 2 nội dung rất quan trọng về cải cách tư pháp và Chiến lược pháp luật Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm thể chế hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, triển khai hiệu quả, thiết thực các Kết luận số 83, Kết luận số 84 của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, các cơ quan của Quốc hội nâng cao hơn nữa chất lượng và tính dự báo của các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng như việc hoạch định chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, nghề Tư pháp; tiếp tục thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, nhất là Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp tới; tham mưu xây dựng, ban hành các dự án luật trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013.

Đồng thời, tham mưu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, bảo đảm gắn kết chặt chẽ công tác theo dõi thi hành pháp luật với công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm tính thượng tôn, nghiêm minh của pháp luật, để pháp luật thực sự trở thành chuẩn mực ứng xử trong các cơ quan nhà nước, xã hội và người dân. 

Ngoài ra, tiếp tục hoàn thiện tổ chức, thể chế quản lý các lĩnh vực và hoạt động của ngành Tư pháp theo đúng lộ trình, định hướng, đưa các lĩnh vực công tác này thực sự đến với cuộc sống, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác thi đua, gắn công tác khen thưởng với kết quả thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo công minh đúng người, đúng việc; quan tâm phát hiện và nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, tạo sự phát triển bền vững, sức lan tỏa, động lực trong toàn ngành Tư pháp. 

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng với truyền thống 75 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng nhất trí của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp, công tác Tư pháp trong thời gian tới sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Nhân đây, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Bộ, ngành Tư pháp, coi công tác Tư pháp là công việc chung, cùng Bộ, ngành Tư pháp hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm