Quảng Bình nỗ lực giải quyết dứt điểm các vụ án có điều kiện thi hành.

(PLVN) - Đây là nội dung được lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự (THADS) Quảng Bình đề ra trong những tháng còn lại của năm 2019 nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Quảng Bình nỗ lực giải quyết dứt điểm các vụ án có điều kiện thi hành.

9 tháng đầu năm, trong số việc có điều kiện thi hành, Quảng Bình đã giải quyết xong 2.227 việc, đạt tỷ lệ 77,09%.Về tiền,đã giải quyết được  gần 85 tỷ đồng trong số tiền có điều kiện thi hành. Cục THADS đã giải quyết 100% văn bản xin ý kiến hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ của các Chi cục THADs cấp huyện. Ngoài ra, đãban hành nhiều văn bản chỉ đạo, quán triệt, chấn chỉnh, nhắc nhở các đơn vị một số vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

Cục THADS tỉnh đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2019 đối với các đơn vị trên địa bàn; ban hành các Quyết định kiểm tra công tác THADS, theo dõi THAHC 06 tháng đầu năm 2019 và đã kiểm tra 05 Chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố; tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Chi cục THADS Minh Hóa. Về công tác tự kiểm tra:  Có 8/8 Chi cục đã ban hành kế hoạch tự kiểm tra và thực hiện tự kiểm tra nội bộ tại đơn vị mình. Nhìn chung, công tác tự kiểm tra cơ bản được thực hiện nghiêm túc.

Công tác tiếp công dân đến trụ sở để giải quyết việc THADS, yêu cầu thi hành án đã được Lãnh đạo Cục quan tâm.Theo quy chế tiếp công dân, Lãnh đạo Cục tiếp công dân định kỳ vào ngày 10 và ngày 20 hàng tháng. Ngoài ra, Phòng Kiểm tra, giải quyết KNTC thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ và thực hiện việc tiếp công dân đến giải quyết các thủ tục liên quan đến việc thi hành các quyết định về THADS do Chấp hành viên tổ chức thi hành. 

Trong 9 tháng đầu năm, các cơ quan THADS đã tiếp 288 lượt công dân tại trụ sở (Cục THADS 103 lượt, Chi cục 185 lượt). Nội dung chủ yếu của các buổi tiếp dân là phản ánh các vướng mắc liên quan đến việc thi hành án như yêu cầu sớm thi hành, yêu cầu cưỡng chế, làm thủ tục xin xác nhận kết quả thi hành án và đến làm đơn yêu cầu thi hành án. 

Về công tác phối hợp, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm đối với công tác THADS trên địa bàn. Ban chỉ đạo THADS đã tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan phối hợp chặt chẽ cùng với cơ quan THADS địa phương kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan THADS trong tỉnh với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, nhất là trong việc cung cấp bản án, quyết định; phối hợp xét miễn, giảm thi hành án; thu tiền trước thi hành án tại phiên toà. Phối hợp với Viện kiểm sát trong công tác kiểm sát: Viện kiểm sát đã cử người tham gia tất cả các việc cưỡng chế thi hành án có huy động lực lượng và tham gia giải quyết việc thi hành án. 

Tình hình phối hợp với trại giam, trại tam giam, cơ quan công an trong việc thi hành án đối với người phải thi hành án đang chấp hành án tại các trại giam, trại tạm giam được thực hiện thường xuyên như động viên, thuyết phục người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù, thân nhân của họ tự nguyện thi hành phần trách nhiệm dân sự trong bản án hình sự. 

Từ nay đến cuối năm chỉ còn 3 tháng, do đó Cục THADS Quảng Bình xác định tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của Lãnh đạo Cục trong việc chỉ đạo địa bàn mình phụ trách, bám sát cơ sở, chỉ đạo giải quyết dứt điểm đối với các vụ án có điều kiện thi hành; Không để xảy ra trường hợp cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật trong thực thi công vụ, trong rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống; Thực hiện nghiêm túc quy định 01- QĐ/TU ngày 03/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tổ chức thi hành dứt điểm đối vớicác vụ việc có điều kiện thi hành phấn đấu đạt và vượt tỷ lệ được giao;tích cực trong công tác xác minh điều kiện thi hành; bảo đảm phân loại án chính xác, kịp thời. Thực hiện nghiêm các quy định về kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản, bảo đảm tính khách quan trong công tác này.

Thực hiện kiểm tra, đôn đốc thi hành kịp thời, đúng pháp luật các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật, đảm bảo theo dõi thi hành đối với 100% bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung theo dõi thi hành; 

Bên cạnh đó, chủ động xử lý kịp thời, đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra các trường hợp khiếu nại, tố cáo vượt cấp làm phức tạp tình hình và không để phát sinh trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong THADS. 

Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra trong hoạt động nội bộ ngành, việc thực hiện công vụ của công chức, đặc biệt kiểm tra việc phân loại án và tiến độ tổ chức thi hành án nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời khắc phục các sai phạm trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng… 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm