Quảng Nam: Nỗ lực thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu Thi hành án dân sự

(PLVN) -6 tháng cuối năm, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Quảng Nam sẽ tập trung nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác THADS.

Quảng Nam: Nỗ lực thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu Thi hành án dân sự

6 tháng đầu năm 2021, Cục THADS Quảng Nam đã chủ động bám sát kế hoạch công tác năm, tăng cường công tác xác minh, phân loại án, nắm bắt tình hình, rà soát và tích cực vận động đương sự tự nguyện thi hành án, bàn giao đất, tài sản thi hành án, đặc biệt tập trung cho các vụ việc có giá trị lớn... Qua đó, nhiều vụ việc liên quan đến các tổ chức tín dụng ngân hàng, tranh chấp tài sản đã được kê biên, bán đấu giá và đang tiến hành các thủ tục bàn giao tài sản. 6 tháng đầu năm, trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 2.747 việc; thi hành xong số tiền là 77.144.138.000 đồng; Các cơ quan THADS đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 20 trường hợp; Số việc cưỡng chế thành công 17 việc.

Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được triển khai thực hiện theo quy định, đặc biệt là trong công tác điều động, luân chuyển; công tác quy hoạch, đào tạo được thực hiện thường xuyên, liên tục, qua đó đã chuẩn bị được nguồn bổ nhiệm đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn và nhận được sự đồng tình của công chức, người lao động. Công tác kiểm tra, giám sát đã được quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, đã xây dựng kế hoạch kiểm tra năm 2021, đồng thời yêu cầu 100% các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tự kiểm tra và báo cáo về Cục THADS. Công tác quản lý, chỉ đạo của Lãnh đạo Cục ngày càng có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả, kịp thời, toàn diện cả về nghiệp vụ, về chấp hành kỷ luật, kỷ cường hành chính trong toàn đơn vị. 

Tuy nhiên, Cục THADS nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại như các vụ việc liên quan đến các bản án về tham nhũng, kinh tế đạt tỷ lệ thấp; công tác tham mưu theo dõi thi hành án hành chính đã được quan tâm và triển khai thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự cũng như chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cùng cấp tuy nhiên vẫn còn nhiều vụ việc chưa thi hành xong; một số tài sản sau khi kê biên, bán đấu giá thành thì giá trị lại rất thấp so với giá trị ban đầu...

6 tháng cuối năm, Cục THADS xác định triển khai nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS, Chỉ thị  của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về tăng cường phối hợp và nâng cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các văn bản liên quan.

 Thực hiện hiệu quả, bảo đảm đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi thi hành án hành chính được giao; Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh, trách nhiệm nghề nghiệp cho đội ngũ công chức ngành, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tiếp tục rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thi hành Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.

Đặc biệt, tập trung làm tốt công tác tổ chức cán bộ, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống THADS, bảo đảm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với Lãnh đạo Chi cục và các Phòng chuyên môn trực thuộc, Kế toán, Kế toán trưởng, Thủ quỹ, Thủ kho và Chấp hành viên theo lộ trình.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Cục, các Chi cục theo hướng sâu sát, quyết liệt; nâng cao nhận thức, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong công tác; Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, các vụ việc thi hành án phức tạp, có giá trị phải thi hành lớn, các khoản nợ của các tổ chức tín dụng phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, Thủ trưởng các đơn vị định kỳ trực tiếp tiếp công dân. Tập trung giải quyết triệt để đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng thời hạn, đúng trình tự, thủ tục và nội dung theo quy định, hạn chế đến mức thấp nhất các khiếu nại vượt cấp, kéo dài. 

Cục THADS cũng yêu câu tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra đối với các Chi cục; nâng cao chất lượng tự kiểm tra trong nội bộ các đơn vị; tập trung vào kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về THADS, thực hiện trình tự, thủ tục thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, cưỡng chế thi hành án, công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính kế toán. Tăng cường kiểm tra đột xuất, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với những sai phạm, thiếu sót, chú trọng phúc tra việc thực hiện các kết luận kiểm tra; Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động THADS.... 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm