Quyết định mới về phân công công tác Lãnh đạo Bộ Tư pháp

(PLO) - Bộ trưởng Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 760/QĐ-BTP, thay thế Quyết định số 2481/QĐ-BTP về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng.

Quyết định mới về phân công công tác Lãnh đạo Bộ Tư pháp

Theo Quyết định, Bộ trưởng Lê Thành Long lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động của Bộ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ và Bộ trưởng được quy định trong Luật Tổ chức Chính phủ, Quy chế làm việc của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; phối hợp công tác giữa Bộ Tư pháp, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp với các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan Trung ương của Đảng, trừ những cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, địa phương đã được phân công cho các Thứ trưởng trực tiếp phụ trách công tác phối hợp; thực hiện nhiệm vụ của thành viên Chính phủ, thành viên hội động, các ban và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công.

Bộ trưởng Lê Thành Long

Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác gồm chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch công tác dài hạn, 5 năm và hàng năm; công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kế hoạch – tài chính toàn ngành; cải cách pháp luật, cải cách tư pháp thuộc phạm vi, quyền hạn của Bộ.

Các đơn vị do Bộ trưởng phụ trách là Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch – Tài chính. Bộ trưởng cũng chỉ đạo công tác tư pháp của TP Hà Nội và TP HCM.

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác: xây dựng và theo dõi chung việc thi hành pháp luật quốc tế, trợ giúp pháp lý, hành chính tư pháp (hộ tịch, quốc tịch, chứng thực), nuôi con nuôi, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước, lý lịch tư pháp, hợp tác quốc tế, công nghệ thông tin.

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc chịu trách nhiệm phối hợp công tác của Bộ với Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan khác có liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ và các địa phương được phân công phụ trách; thực hiện nhiệm vụ thành viên hội đồng, các ban và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc phụ trách 9 đơn vị: Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Trợ giúp pháp lý, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Cục Con nuôi, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Cục Bồi thường nhà nước, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Cục Công nghệ thông tin. Đồng thời chỉ đạo công tác tư pháp của 23 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk.

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác: các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; xây dựng và theo dõi chung việc thi hành pháp luật về dân sự, kinh tế; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác thanh tra; xuất bản, báo chí, nghiên cứu khoa học pháp lý; công tác đảng, quốc phòng an ninh, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu giải quyết các công việc về tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng theo quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức của Bộ, điều phối hoạt động chung của Bộ và thực hiện các công việc khác thuộc phạm vi thẩm quyền Bộ trưởng phụ trách khi Bộ trưởng vắng mặt hoặc được Bộ trưởng ủy quyền; thực hiện nhiệm vụ thành viên hội đồng, các ban và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu chịu trách nhiệm phối hợp công tác của Bộ Tư pháp với Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính – Ngân sách, Thanh tra Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ, các bộ kinh tế ngành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan khác có liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ và các địa phương được phân công phụ trách.

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu phụ trách 10 đơn vị: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Thanh tra Bộ, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam, Nhà xuất bản Tư pháp, Viện Khoa học pháp lý, Văn phòng Đảng – Đoàn thể. Thứ trưởng Phan Chí Hiếu chỉ đạo công tác tư pháp của 14 tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hòa Bình, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Giang và Phú Thọ

Thứ trưởng Trần Tiến Dũng giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác: xây dựng và theo dõi chung việc thi hành pháp luật về hình sự, hành chính; thi hành án dân sự, hành chính; bổ trợ tư pháp; kiểm soát thủ tục hành chính; công tác văn phòng của Bộ; thi đua, khen thưởng; cải cách hành chính, thể chế, thủ tục hành chính của Bộ; công tác công đoàn, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Bộ; tham gia Ban Chỉ đạo, phụ trách Văn phòng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020.

Thứ trưởng Trần Tiến Dũng

Thứ trưởng Trần Tiến Dũng chịu trách nhiệm phối hợp công tác của Bộ Tư pháp với Ban Dân vận Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, TANDTC, VKSNDTC, Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp của Bộ Công an, Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và các cơ quan khác có liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ và các địa phương được phân công phụ trách; thực hiện nhiệm vụ thành viên hội đồng, các ban và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

Thứ trưởng Trần Tiến Dũng phụ trách 5 đơn vị: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Bổ trợ tư pháp, Văn phòng Bộ, Vụ Thi đua – Khen thưởng. Thứ trưởng Trần Tiến Dũng chỉ đạo công tác tư pháp của 13 tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Long An.

Tân Thứ trưởng Đặng Hoành Oanh giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác: quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; đào tạo luật các cấp học, đào tạo các chức danh tư pháp, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; công tác của Bộ tại khu vực phía Nam; công tác thanh niên, vì sự tiến bộ của phụ nữ. 

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh

Thứ trưởng Đặng Hoành Oanh chịu trách nhiệm phối hợp công tác của Bộ Tư pháp với Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan khác có liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ và các địa phương được phân công phụ trách; thực hiện nhiệm vụ thành viên hội đồng, các ban và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

Thứ trưởng Đặng Hoành Oanh phụ trách 9 đơn vị: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Cục Công tác phía Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, 5 Trường Trung cấp Luật. Thứ trưởng Đặng Hoành Oanh chỉ đạo công tác tư pháp của 11 tỉnh: Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đồng Nai, Đắk Nông, Phú Yên.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm