Sẽ có 'thước đo' sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ công thuộc Bộ Tư pháp

(PLO) -Bộ Tư pháp vừa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của năm 2018. Theo đó, đối với nhiệm vụ cải cách thể chế, Bộ Tư pháp xác định, tham mưu cho Chính phủ, các cơ quan đẩy mạnh các giải pháp hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII; thể chế hóa các Đề án được thông qua tại Hội nghị Trung ương 6.

Sẽ có 'thước đo' sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ công thuộc Bộ Tư pháp

Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Giúp Chính phủ xây dựng để trình Quốc hội Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh 2018, đặc biệt là các luật, pháp lệnh triển khai, thực hiện Hiến pháp 2013, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, các luật liên quan đến ngành Tư pháp; Xây dựng các văn bản theo Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2018. Trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết các Luật mới được thông qua/sắp có hiệu lực như Luật Tiếp cận thông tin, Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi), Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi). 

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm định VBQPPL, nhất là các văn bản về tổ chức bộ máy, hoàn thiện thể chế cải thiện môi trường kinh doanh... Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định điều kiện kinh doanh trái thẩm quyền. Đảm bảo tiến độ, chất lượng trong công tác rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất VBQPPL;

Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch Hệ thống hóa VBQPPL Kỳ thứ hai (2014-2018) thống nhất trong cả nước sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hướng dẫn các bộ, ngành thực hiện pháp điển các đề mục theo Kế hoạch. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật có tác động trực tiếp, rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp. Tổ chức hiệu quả việc tuyên truyền rộng rãi để người dân, cơ quan, tổ chức sử dụng hiệu quả Bộ pháp điển.

Nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, chấp hành pháp luật; chú trọng công tác theo dõi thi hành pháp luật, gắn với công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát VBQPPL, tập trung vào các lĩnh vực thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận và lĩnh vực được xác định trọng tâm theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Tổ chức, thực hiện Đề án “Đề án một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiếp tục tổ chức triển khai thi hành các luật, nghị quyết mới được thông qua. Trong đó, chú trọng đến các luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước hoặc có tác động lớn đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp.

Về cải cách thủ tục hành chính, kế hoạch chỉ rõ: Tiếp tục tham mưu, thực hiện việc cắt giảm, nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giao theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 04/07/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

Thực hiện hiệu quả đánh giá thủ tục hành chính trong các dự thảo VBQPPL; Nghiên cứu xây dựng Đề án đo lường sự hài lòng của người dân đối với các dịch vụ công do Bộ Tư pháp quản lý. Tổ chức thực hiện rà soát và xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định của Nghị định về vấn đề này sau khi được Chính phủ ban hành.

Về Cải cách tổ chức bộ máy: hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp theo quy định tại Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

Hoàn thành việc rà soát, sửa đổi Quy chế làm việc của các đơn vị thuộc Bộ bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị theo Nghị định số 96/2017/NĐ-CP. Hướng dẫn các địa phương kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp; tiếp tục rà soát kiện toàn cơ quan, tổ chức làm công tác pháp chế ở các bộ, ngành, địa phương theo đúng Kế hoạch số 1141-KH/BCSĐCP của Ban Cán sự Đảng Chính phủ.

Tiếp tục triển khai thực hiện các Đề án: Đề án tổng thể “Xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm về đào tạo cán bộ pháp luật”; Đề án thành lập Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk; Đề án “Xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn về đào tạo các chức danh tư pháp”. Nâng cao chất lượng đào tạo tại các Trường Trung cấp Luật; Nghiên cứu xây dựng Đề án về định hướng phát triển, sắp xếp các Trường Trung cấp Luật. 

Cùng đó là xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa nền hành chính bằng việc đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin; Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính. Kế hoạch cũng phân công trách nhiệm các đơn vị trong tổ chức thực hiện.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm