Sở Tư Pháp Tuyên Quang triển khai công tác tư pháp năm 2020

(PLVN) - Sở Tư Pháp Tuyên Quang vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020 và tổng kết công tác tư pháp năm 2019.
 

Tham dự buổi lễ có Đồng chí Trần Ngọc Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Thược - Giám đốc Sở Tư pháp, các Phó Giám đốc Sở: Đặng Thị Thanh Hương, Hà Quang Giai cùng đại diện các sở ban ngành, toàn thể cán bộ nhân viên của sở cùng tham dự.

 Đại biểu tham dự hội nghị 

Trong năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự quan tâm hướng dẫn của Bộ Tư pháp, sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, các cấp và sự cố gắng nỗ lực của công chức, viên chức, người lao động Ngành Tư pháp Tuyên Quang, công tác tư pháp của tỉnh tiếp tục được triển khai và tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả cao, thực hiện tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp.

Cụ thể, đã hoàn thành tốt Công tác xây dựng, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, Ban hành văn bản triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Triển khai Quyết định số 471/QĐ-TTG ngày 28/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án ”Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 - 2021”.

Bà Nguyễn Thị Thược - Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội nghị 

Bên cạnh đó đã làm tốt công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm, quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp; trợ giúp pháp lý, quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật,  hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính lĩnh vực tư pháp, đồng thời thực hiện tốt việc thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các hoạt động tổ chức xây dựng ngành.

Tại hội nghị Đồng chí Trần Ngọc Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận kết quả Sở Tư pháp đã đạt được và yêu cầu các đơn vị cần bám sát các chủ trương của Đảng, của Quốc hội, Chính phủ, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở/Ngành tư pháp tỉnh Tuyên Quang, tập trung rà soát, xác định những quy định pháp luật chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp, cản trở sự phát triển để đề xuất sửa đổi, kịp thời.

Đồng chí Trần Ngọc Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 

Năm 2020 ngoài việc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao ngành Tư Pháp Tuyên Quang cũng cần chủ động nắm bắt, kịp thời phản ứng chính sách đối với những vấn đề đặt ra từ thực tiễn đời sống xã hội của địa phương. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thẩm định, hoàn thiện pháp luật, gắn với tổ chức thi hành pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tư pháp từ tỉnh đến cơ sở và tổ chức thực hiện công tác pháp chế, phát huy vai trò, hiệu quả tham gia của Sở, Ngành tư pháp trong việc xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình áp dụng pháp luật ở địa phương nhằm bảo đảm hiệu quả quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, của Nhân dân.

Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy cơ quan tư pháp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức ngành tư pháp pháp từ tỉnh đến cơ sở. Tiếp tục nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng các mặt công tác; khắc phục cơ bản mâu thuẫn giữa việc tăng khối lượng công việc với số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp và pháp luật. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm