Sở Tư pháp Vĩnh Phúc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

(PLVN) -Sở Tư pháp Vĩnh Phúc đã chủ động, tích cực chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về bầu cử phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bằng nhiều hình thức phong phú.

Nhận thức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là một sự kiện có ý nghĩa chính trị trọng đại, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong nhân dân, là dịp để cử tri lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình vào cơ quan quyền lực Nhà nước các cấp. Vì vậy, Sở Tư pháp đã chủ động, tích cực chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về bầu cử phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bằng nhiều hình thức phong phú.

Tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả

 Thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và Kế hoạch của Ủy ban bầu cử tỉnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, trong đó có chỉ đạo tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, tập trung cao điểm vào quá trình triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong năm 2021. Đồng thời, Sở Tư pháp cũng đã tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, để chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện.

Nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử và nội dung cơ bản của pháp luật về bầu cử, Sở Tư pháp chỉ đạo đẩy mạnh công tác biên soạn và phát hành tài liệu phổ biến, tuyên truyền pháp luật về bầu cử, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phổ biến, tuyên truyền rộng rãi pháp luật về bầu cử trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp đã xây dựng và phát hành 2.500 cuốn sách tìm hiểu pháp luật Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, 2.550 cuốn sách Luật tổ chức chính quyền địa phương cấp phát đến các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và các thôn, tổ dân phố nhằm tuyên truyền rộng rãi đến Nhân dân phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; 4.600 cuốn tài liệu tuyên truyền pháp luật về bầu cử đến các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, phường, thị trấn; xây dựng 03 chuyên mục đĩa CD, 01 file âm thanh chuyên đề pháp luật về bầu cử cung cấp cho hệ thống loa truyền thanh cơ sở; xây dựng 02 tọa đàm chuyên đề pháp luật về bầu cử tuyên truyền trên Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh; xây dựng các chuyên mục giới thiệu văn bản, hỏi đáp pháp luật về bầu cử tuyên truyền trên Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc; đăng tải Hiến pháp năm 2013, các văn bản luật về tổ chức bộ máy nhà nước, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, văn bản hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban bầu cử tỉnh trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp. 

Ngoài ra, Sở Tư pháp tích cực tham gia vào Đề cương tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" do Bộ Tư pháp tổ chức trên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp nhằm vận động, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân tham gia dự thi.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử

Để công tác tuyên truyền về bầu cử đạt kết quả cao, Sở đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 triển khai trong ngành tư pháp; xây dựng Kế hoạch cụ thể tuyên truyền pháp luật về bầu cử trên Bản tin tư pháp, chuyên mục pháp luật trên Đài PTTH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quán triệt nội dung cơ bản của pháp luật về bầu cử đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Căn cứ lộ trình thời gian triển khai tuyên truyền theo Kế hoạch của UBBC tỉnh, trong thời gian tới Sở Tư pháp tiếp tục phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh và UBND các huyện, thành phố tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đến rộng rãi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cử tri trong việc hưởng ứng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức 01 hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật chuyên đề về bầu cử; phối hợp với huyện Vĩnh Tường tiếp tục  in ấn tài liệu tuyên truyền pháp luật về bầu cử; đăng tải, cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật về bầu cử trên Trang thông phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp; tiếp tục tuyên truyền về bầu cử trong chuyên mục đĩa CD phát cho hệ thống truyền thanh huyện, cơ sở; xây dựng tài liệu sinh hoạt chi bộ phát cho các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, phường, thị trấn; phối hợp với Đài PTTH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc tiếp tục tổ chức thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, chương trình tin, bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử phù hợp với từng lộ trình, tiến độ của cuộc bầu cử (trước, trong và sau khi bầu cử). Trong đó tập trung tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử để cử tri nắm rõ thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. 

Qua công tác tuyên truyền đã góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa tỉnh nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; nắm vững nội dung chủ yếu các văn bản của Đảng, Nhà nước về tổ chức cuộc bầu cử. Qua đó, nêu cao trách nhiệm, nghĩa vụ công dân trong việc tham gia thực hiện quyền bầu cử, lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.       

Cùng chuyên mục
Đọc thêm