Sơn La tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác THADS

(PLVN) - Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS, hành chính Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sơn La yêu cầu cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với công tác THADS, hành chính trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, công tác THADS, hành chính trên địa bàn tỉnh luôn được cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả tích cực. Theo báo cáo, 6 tháng công tác đầu năm (từ ngày 1/10/2019 đến 31/3/2020), các cơ quan THADS tỉnh đã thi hành xong 2.409 việc trong số có điều kiện, đạt 66,97%; thi hành xong gần 24 tỷ đồng trong số có điều kiện, đạt 9,21%.

Tổ chức bộ máy các cơ quan THADS được củng cố, kiện toàn; cơ sở vật chất được quan tâm, đầu tư tốt hơn. Năng lực, trình độ, trách nhiệm của Chấp hành viên và công chức THADS được nâng cao. Công tác phối hợp giữa các cơ quan THADS với các cơ quan liên quan được tăng cường; một số vụ việc có tính chất phức tạp, kéo dài được thi hành dứt điểm… 

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc THADS, hành chính của một số cấp uỷ đảng, chính quyền chưa thường xuyên, sâu sát; một số Ban chỉ đạo THADS hoạt động chưa hiệu quả. Công tác phối hợp trong THADS, hành chính có lúc, có việc chưa tích cực, thiếu chặt chẽ và đồng bộ; số lượng án có điều kiện thi hành nhưng chưa tổ chức thi hành xong còn chiếm tỷ lệ cao. Một số vụ việc giá trị phải thi hành lớn, phức tạp, nhất là các vụ việc liên quan đến an tham nhũng, kinh tế, phá sản chưa được giải quyết dứt điểm, kéo dài. Năng lực, trình độ chuyên môn của một số Chấp hành viên, công chức THADS còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Vì vậy, để nâng cao chất lượng công tác THADS, hành chính trên địa bàn, Ban Thường vụ tỉnh uỷ yêu cầu cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác này; xác định đây là nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền các cấp, gắn công tác THADS, hành chính với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Theo đó, cần quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về THADS, hành chính, trọng tâm là quán triệt và thực hiện Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Luật THADS sửa đổi, bổ sung năm 2014; Luật Tố tụng hành chính năm 2015; Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục THAHC và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Toà án; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và THAHC.

Tăng cường đối thoại và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng để đảm bảo khả năng thu hồi tiền, tài sản trong thi hành án.

Các cơ quan, ban ngành của tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan THADS trong công tác quản lý, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức đủ số lượng, có trình độ nghiệp vụ, năng lực, tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đổi mới nội dung, phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định trong THADS, hành chính.

Cùng với đó, UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về THADS, hành chính trên địa bàn, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch thực hiện công tác này. Chỉ đạo các cơ quan hành chính nhà nước, UBND các huyện, thành phố nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quản lý hành chính nhà nước; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng trong THADS, hành chính; thực hiện đúng các quy định, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi trốn tránh, cản trở, chống đối việc thi hành án.

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THADS, hành chính. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp, Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, huyện, thành phố.

Đặc biệt, cần phát huy vai trò giám sát của các tổ chức Đảng, đoàn thể đối với hoạt động THADS, hành chính. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác THADS, tăng cường phối hợp trong chuyển giao, kiểm sát việc chuyển giao bản án, quyết định, số liệu kết quả xét xử vụ án hành chính bảo đảm đầy đủ, đúng thời hạn quy định. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm