Tăng cường cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trong thi hành án dân sự

(PLVN) -Thực hiện chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan nhà nước, thời gian qua, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, các cơ quan THADS đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp ứng dụng CNTT giúp nâng cao hiệu quả công việc.

Triển khai nhiều phần mềm phục vụ người dân

Thời gian qua, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục THADS đã ban hành nhiều kế hoạch, đề án về ứng dụng CNTT trong Hệ thống THADS, trong đó xác định rõ mục đích, yêu cầu, các nhiệm vụ cụ thể, có lộ trình, giải pháp cho cả giai đoạn và đối với từng năm cụ thể. Hàng năm, Tổng cục đều chỉ đạo các đơn vị thuộc Tổng cục, các Cục THADS rà soát, trang cấp máy tính và thiết bị tin học cho công chức, viên chức, người lao động trong Hệ thống.

Đến nay, nhiều phần mềm nội bộ đã được xây dựng và triển khai hiệu quả trong Hệ thống các cơ quan THADS như: Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS; phần mềm Kế toán nghiệp vụ THADS và Kế toán hành chính sự nghiệp THADS; phần mềm Lưu trữ dùng chung; hệ thống quản lý văn bản điều hành (kết nối với trục liên thông văn bản quốc gia); phần mềm cơ sở dữ liệu điện tử thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án; phối hợp xây dựng phần mềm quản lý cán bộ THADS…

Về một số ứng dụng phục vụ người dân doanh nghiệp, Tổng cục đã nâng cấp, phát triển Trang thông tin điện tử THADS thành Cổng thông tin điện tử THADS; xây dựng, triển khai Trang thông tin điện tử cho 63 Cục THADS địa phương; triển khai cơ chế một cửa tại các cơ quan THADS địa phương; phần mềm Hỗ trợ trực tuyến THADS. Cùng với đó, các cơ quan THADS đã thực hiện đăng tải công khai danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành và thông tin về việc không chấp hành án hành chính, quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 trên Cổng/Trang Thông tin điện tử THADS theo quy định…

Có thể thấy rằng việc ứng dụng CNTT trong công tác THADS thời gian qua bước đầu đã có những chuyển biến nhất định, đạt được một số kết quả trên nhiều mặt. Tuy nhiên, công tác này còn gặp một số khó khăn do nguồn lực đầu tư cho CNTT còn hạn chế; việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong toàn hệ thống THADS chưa được thực hiện đồng bộ; công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin ở các cơ quan THADS địa phương chưa được chú trọng. Việc xây dựng triển khai một số phần mềm, ứng dụng CNTT mặc dù đã được thực hiện nhưng còn chậm so với yêu cầu…

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT

Trong bối cảnh hội nhập, sự bùng nổ và tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc ứng dụng CNTT cần tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Theo đó, cần tiếp tục đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo trong đẩy mạnh ứng dụng CNTT của các cơ quan THADS. Tiếp tục xây dựng hoàn thiện, thể chế về THADS; hoàn thiện thể chế, quy định về ứng dụng CNTT trong THADS. Xây dựng Đề án/Chương trình, mục tiêu ứng dụng CNTT trong THADS giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo. Hàng năm, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch, quy chế, quy trình quy định, hướng dẫn về ứng dụng CNTT trong hệ thống THADS.

Cùng với đó, cần xây dựng và phát triển các phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ như: Nâng cấp, phát triển phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS; triển khai khai thác, sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý cán bộ THADS, phần mềm cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án, hệ thống quản lý văn bản điều hành, các phần mềm về tài chính kế toán trong THADS, phần mềm lưu trữ... Tiếp tục nghiên cứu xây dựng và triển khai một số phần mềm, ứng dụng nội bộ về các lĩnh vực như giải quyết khiếu nại tố cáo, thi đua khen thưởng, phần mềm quản lý kho vật chứng... Xây dựng và hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu điện tử chuyên ngành tạo nền tảng xây dựng Chính phủ điện tử, gắn liền với quá trình cải cách hành chính.

Tăng cường sử dụng hệ thống Hội nghị giao ban trực tuyến, đầu tư và vận hành hệ thống giao ban đến các đơn vị cấp Chi cục THADS đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tăng cường sử dụng văn bản điện tử thay thế cho các văn bản giấy trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; khai thác, sử dụng triệt để hộp thư điện tử công vụ, tăng cường sử dụng chữ ký số...

Nâng cấp và tổ chức quản lý, vận hành tốt Cổng Thông tin điện tử và các Trang Thông tin điện tử THADS. Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, tiến tới cấp độ 4 đối với số thủ tục; tăng cường hỗ trợ trực tuyến THADS đối với người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục về THADS.

Ưu tiên, bố trí kinh phí đầu tư phát triển CNTT trong Hệ thống THADS. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức các cơ quan THADS về ứng dụng CNTT… 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm