Tập trung mọi nguồn lực để thực hiện hiệu quả công tác phổ biến pháp luật

(PLVN) - Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả hoạt động của hội đồng các cấp năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, một trong những khó khăn được chỉ ra là nguồn lực bố trí cho hoạt động của Hội đồng còn hạn chế, chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ và tính chất quan trọng của thiết chế này.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

100% Hội đồng cấp tỉnh đã kiện toàn thành viên 

Năm 2018 đã khẳng định sự quan tâm vào cuộc, phát huy vai trò của  thành viên Hội đồng trong trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL tại bộ, ngành, địa phương thuộc phạm vi quản lý; đưa công tác PBGDPL có sự chuyển biến đáng kể với nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bắt kịp với xu thế phát triển, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước trong bối cảnh mới, nhất là hội nhập kinh tế quốc tế, Cách mạng công nghiệp 4.0, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác này; xác định rõ hơn trách nhiệm chủ trì, bố trí, điều tiết nguồn lực triển khai công tác này tại bộ, ngành, địa phương.

Một số Hội đồng bộ, ngành, địa phương tiếp tục khẳng định vai trò dẫn đầu trong triển khai công tác PBGDPL như Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Bình Dương. 

Tính đến nay, 100% Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, thành phố đã thực hiện kiện toàn thành viên Hội đồng, Tổ thư ký, Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện của một số địa phương đã được kiện toàn; nhiều Hội đồng đã ban hành Quy chế mới về tổ chức và hoạt động của Hội đồng, phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng.

Ngoài việc thành lập Hội đồng theo Luật PBGDPL thì ở một số địa phương, căn cứ vào nhu cầu quản lý, hoạt động đã thành lập Hội đồng PBGDPL: Hội đồng PBGDPL tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Thừa Thiên - Huế, Tiền Giang, Hậu Giang, Lâm Đồng, An Giang, Bắc Kạn, Bà Rịa – Vũng Tàu);  Hội đồng phối hợp PBGDPL Công an tỉnh (Tiền Giang, Hậu Giang, Lâm Đồng, An Giang, Bắc Kạn); Hội đồng phối hợp PBGDPL Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (Tiền Giang, An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu)…

 Công tác phối hợp triển khai các hoạt động PBGDPL ngày càng chặt chẽ hơn, trách nhiệm được nâng lên thông qua việc ký kết triển khai các chương trình phối hợp, bước đầu huy động được các nguồn lực xã hội tham gia gắn với khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Vai trò của thành viên Hội đồng, thành viên Ban Thư ký Hội đồng, cơ quan thường trực Hội đồng Trung ương và các Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc được phát huy và ngày càng rõ nét.

Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp đã bám sát nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Kế hoạch công tác và nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương; thực hiện tốt chức năng tư vấn, tham mưu triển khai công tác PBGDPL mang lại nhiều kết quả tích cực với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, mô hình sáng tạo góp phần nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL; đưa công tác này triển khai đúng hướng. 

Cần ưu tiên bố trí kinh phí

Bên cạnh những kết quả đạt được Hội đồng PBGDPL Trung ương cũng nhìn nhận việc xây dựng, ban hành Kế hoạch PBGDPL, Kế hoạch hoạt động của Hội đồng ở một số địa phương còn chậm, thiếu tính chủ động.

Chất lượng tư vấn của Hội đồng các cấp còn hạn chế. Một số thành viên Hội đồng chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình. Hội đồng địa phương một số nơi hoạt động còn hình thức; tổ chức và hoạt động của Hội đồng một số bộ, ngành, địa phương còn chưa thực sự hiệu quả; nguồn lực bố trí cho hoạt động của Hội đồng còn hạn chế, chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ và tính chất quan trọng của thiết chế này.

Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, đoàn thể và địa phương tiếp tục phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp trong tư vấn, hướng dẫn, chỉ đạo, có các giải pháp đổi mới công tác PBGDPL phù hợp với bối cảnh tình hình mới; tăng cường PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục quan tâm, bảo đảm kinh phí cho công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ.

Chỉ đạo Bộ Tài chính quan tâm, ưu tiên, trình cấp có thẩm quyền phân bổ nguồn kinh phí hợp lý cho bộ, ngành, địa phương để triển khai công tác PBGDPL một cách thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là ngân sách phục vụ việc tổ chức tổng kết Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003.

Các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương cần phát huy vai trò thành viên Hội đồng trong tham mưu, xây dựng, tổ chức thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL năm 2019 bảo đảm trọng tâm, trọng điểm.

Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức là thành viên Hội đồng trong chỉ đạo, triển khai công tác PBGDPL theo Luật PBGDPL, các văn bản hướng dẫn thi hành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL theo chủ trương xã hội hóa; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL chuyên ngành; tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL; kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập, những vấn đề mới phát sinh để Bộ Tư pháp tổng hợp, xử lý theo quy định.

Đồng thời, ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện công tác PBGDPL trong ngân sách của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, trong đó quan tâm bố trí kinh phí phục vụ hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm