Thanh Hoá: Kiện toàn nhân sự trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước

(PLVN) -Cơ cấu tổ chức, bộ máy của Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) Thanh Hoá gồm Giám đốc, 2 Phó Giám đốc; 3 phòng chuyên môn, nghiệp vụ (giảm 1 phòng) và 6 chi nhánh trực thuộc (giảm 2 chi nhánh).

Thanh Hoá: Kiện toàn nhân sự trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước

Căn cứ Quyết định số 3018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc kiện toàn Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước tỉnh và các văn bản pháp luật hiện hành, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 247/QĐ-STP phê duyệt phương án kiện toàn, sắp xếp cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm.

Theo đó, cơ cấu tổ chức, bộ máy của Trung tâm gồm giám đốc, 2 phó Giám đốc; 3 phòng chuyên môn, nghiệp vụ (giảm 1 phòng) và 6 chi nhánh trực thuộc (giảm 2 chi nhánh).

Trước đó, ngày 6 - 10 - 2020, UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành Quyết định số 4194/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xác định vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và số lượng người làm việc của Trung tâm TGPL Nhà nước, trực thuộc Sở Tư pháp, giai đoạn 2020 - 2022.

Một phiên tòa có sự tham gia của các trợ giúp viên pháp lý .

Tổng số vị trí việc làm của Trung tâm TGPL Nhà nước là 11, trong đó vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành có 5 vị trí (giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng, trưởng chi nhánh, phó trưởng phòng); vị trí việc làm gắn với chuyên môn, nghiệp vụ có 1 vị trí (trợ giúp viên pháp lý); vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ có 5 vị trí (chuyên viên tổ chức bộ máy, nhân sự; chuyên viên pháp lý; kế toán; văn thư - thủ quỹ; lái xe chuyên dụng).

Số lượng người làm việc của Trung tâm TGPL Nhà nước giai đoạn 2020 - 2022 là 35 người (trong đó có 1 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ).

Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp, có chức năng cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được TGPL trong vụ việc TGPL theo quy định của Luật TGPL, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm