Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đổi mới mô hình tổ chức, chức năng Bộ Tư pháp

(PLVN) -Lãnh đạo Bộ Tư pháp vừa ký ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đổi mới mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp. 

Theo đó, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu là Trưởng Ban; bà Phan Thị Hồng Hà, Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ là Phó Trưởng Ban cùng 21 thành viên là Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan tổ chức rà soát, đánh giá và đề xuất hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phương án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp và các đơn vị thuộc Bộ; chỉ đạo việc xây dựng Đề án đổi mới mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp. Thành lập Tổ soạn thảo giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Cùng chuyên mục
Gỡ “rào cản” ảnh hưởng đến hiệu quả của biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Gỡ “rào cản” ảnh hưởng đến hiệu quả của biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

(PLVN) -Báo cáo của một số địa phương cho thấy, đối tượng người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định; người từ đủ 18 tuổi trở lên thực hiện hành vi xâm phạm tài sản, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân là đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (GDTXPTT) nhiều nhất. Tuy nhiên, việc áp dụng biện pháp này trên thực tế còn nhiều hạn chế.
Đọc thêm