Tiên Lãng, Hải Phòng: Hướng về cơ sở, đổi mới hình thức phổ biến pháp luật

(PLVN) -Những năm qua, thực hiện Chỉ thị 32/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phố biến, gỉáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng đã đổi mới hình thức PBGDPL theo phương châm "huớng về cơ sở".

Tiên Lãng, Hải Phòng: Hướng về cơ sở, đổi mới hình thức phổ biến pháp luật

Theo đó, huyện đã đẩy mạnh công tác PBGDPL thông qua các hoạt động quản lý nhà nước, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở; gắn việc PBGDPL với công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, chính sách, nghị quyết của các cấp ủy đảng.

Các cấp ủy Đảng xác định rõ PBGDPL là bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị của huyện, do đó Huyện ủy, UBND huyện đã tổ chức quán triệt, phổ biến Chỉ thị 32-CT/TW và các văn bản của TW, TP về công tác này đến các cấp ủy đảng, chính quyền trong toàn huyện. UBND huyện cũng ban hành kế hoạch công tác PBGDPL hàng năm và tổ chức triển khai đến các xã, các đơn vị trong địa bàn.

Những năm qua, Huyện ủy, Uỷ ban nhân dân huyện đã chỉ đạo công tác phối hợp trong việc thực hỉện PBGDPL trên địa bàn huyện giữa các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể và đã đạt đuợc những kết quả nhất dịnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành vỉên đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai công tác tuyên truyền, PBGDPL cho các tầng lớp nhân dân. Hội đồng Phối họp PBGDPL huyện đã thực hiện vai trò liên kết, phối hợp giũa các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các xã, thị trấn trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Nhiều mô hình mới được triển khai hiệu quả như trợ giúp pháp lý lưu động, đề án đem luật về làng, phiên tòa giả định…

Từ năm 2003 đến nay, đã tổ chức 2.346 hội nghị giới thiệu pháp luật, 534 lớp tập huấn cho 305.300 lượt người, đối tượng là cán bộ, công chức, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở. Tại các xã, thị trấn đã tổ chức 1540 hội nghị tuyên truyền, lồng ghép tuyên truyền pháp luật và 560 lớp tập huấn có nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cho 126. 000 đối tượng là cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân địa phương; Đã tổ chức 196 cuộc thi quy mô đơn vị, địa phương và toàn huyện thu hút 13.300 lượt người tham dự. 

Bên cạnh đó, các cơ quan đơn vị và địa phương trên toàn huyện đã tích cực tuyên truyền pháp luật thông qua các buổi sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, văn nghệ truyền thống với 2175 cuộc, thu hút hàng trăm nghìn lượt người tham gia. Hệ thống đài truyền thanh các xã, thị trấn trong 15 năm đã phát thanh gần 17.250 giờ giới thiệu các văn bản pháp luật mới ban hành, có hiệu lực và gần gũi với đời sống nhân dân. Hoạt động trợ giúp pháp lý đã trợ giúp cho trên 6300 đối tượng là người nghèo và đối tượng chính sách, giúp giải đáp các vướng mắc pháp luật. Đến nay 23/23 xã trên địa bàn huyện có tủ sách pháp luật với đầu sách phong phú, đa dạng, phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Bên cạnh việc đổi mới các hình thức tuyên truyền, hàng năm trong Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của huyện đều xác định những nội dung trọng tâm cần tuyên truyền phổ biến theo chỉ đạo của Trung ương, thành phố và tình hình thực tế tại địa phương để xác định rõ đối tượng, địa bàn cần tập trung tuyên truyền. Theo đó những địa phương triển khai dự án kinh tế, thực hiện việc đền bù, gỉải phóng mặt bằng, thu hồi đất,... sẽ được chính quyền tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân về: Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Những địa phương khu vực biên giới thì tập trung tuyên truyền Luật Biển Việt Nam; Bộ Luật Hàng hải Vỉệt Nam, Luật Biên giới quốc gia, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật Thủy sản,..

UBND huyện Tiên Lãng cũng cho biết,  trước năm 2009, nguồn kinh phí bố trí cho công tác PBGDPL còn thấp, trung bình được cấp 180 triệu đồng/năm; từ năm 2009 đến nay, kinh phí dành cho công tác PBGDPL đã tăng lên, trung bình được cấp 500 triệu đồng/năm. Tại các xã, thị trấn, kinh phí dành cho công tảc PBGDPL được bố trí từ ngân sách nhà nước. Trước năm 2009, mức chi cho công tác PBGDPL của 23 xã, thị trấn khoảng 46 triệu đồng/năm; từ năm 2009 đến nay, mức chi cho công tác PBGDPL của các địa phương đã tăng lên, khoảng 115 triệu đồng/ năm .

Tuy nhiên, UBND huyện Tiên Lãng nhìn nhận, kinh phí vẫn còn thấp so với yêu cầu đặt ra cho công tác PBGDPL, lực lượng người làm công tác PBGDPL tuy đông nhưng chủ yếu kiêm nhiệm; nhận thức của cấp ủy, chính quyền một số nơi còn hạn chế; công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù chưa được làm thường xuyên...

Do đó, UBND huyện Tiên Lãng xác định thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của Hội đồng PBGDPL và các thành viên của Hội đồng; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, ngành. Đặc biệt tiếp tục đổi mới, đa dạng các hình thức PBGDPL phù hợp với tình hình địa phương và từng nhóm đối tượng; lồng ghép PBGDPL với việc thực hiện các chương trình, đề án.. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm