Tiếp tục nâng cao năng lực, phẩm chất cán bộ Thi hành án dân sự

(PLVN) - Đây được xem là một trong những giải pháp then chốt để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà các đại biểu nêu lên tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong THADS diễn ra ngày 24/5. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã được nghe Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Trần Thị Phương Hoa báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTP đồng thời nghe các báo cáo chuyên đề và thảo luận nội dung báo cáo. Qua đó cho thấy công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong THADS trong những năm qua đã đạt được những kết quả tích cực. 


 Việc phổ biến, quán triệt và triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc. Cùng với đó là việc triển khai hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) ngày 30/10/2016 gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương. Toàn Hệ thống THADS đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp, Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên. 

Việc công khai, minh bạch được thực hiện toàn diện trên tất cả các mặt công tác của Hệ thống THADS, nhất là những lĩnh vực có nguy cơ xảy ra tiêu cực, tham nhũng cao như: Hoạt động nghiệp vụ thi hành án (xác minh điều kiện thi hành án; áp dụng các biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế; định giá, bán đấu giá tài sản; thu, chi tiền thi hành án…); trong công tác tổ chức cán bộ; kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tài chính, kế toán, văn phòng… Từ đó, đưa ra các biện pháp phòng ngừa phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong Hệ thống THADS.


Tiếp đó, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Văn Sơn đã báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng cục trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quy định, Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng liên quan đến công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng nói chung và trong THADS nói riêng. 

Ngay sau đó, đại biểu tại các điểm cầu đã tập trung trao đổi, thảo luận với tinh thần cầu thị, tích cực, thẳng thắn để chỉ ra những tồn tại, hạn chế, tìm ra nguyên nhân chủ quan, khách quan, nhận diện những nguy cơ tiềm ẩn, xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong Hệ thống THADS trong thời gian tới và những năm tiếp theo.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đánh giá qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTP, công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong THADS đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức, hành động và đạt được những kết quả bước đầu, nhất là trong phòng ngừa, công khai, minh bạch hóa, cải cách thủ tục hành chính, quản lý tài sản công. 

Song, việc triển khai thực hiện Chỉ thị này vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác xây dựng thể chế mặc dù đã được chú trọng nhưng vẫn còn một số văn bản chậm tiến độ, một số quy định chưa phù hợp với thực tế. Năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức một bộ phận công chức, chấp hành viên chưa đáp ứng yêu cầu; chất lượng đội ngũ lãnh đạo quản lý chưa cao. Cơ chế phát hiện tham nhũng qua kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa đáp ứng được yêu cầu… 


Do vậy, để thực hiện mục tiêu xây dựng các cơ quan THADS thực sự kỷ cương, kỷ luật, trong sạch, vững mạnh và để xây dựng đội ngũ công chức THADS đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh hiện nay, Thứ trưởng yêu cầu toàn Hệ thống cần triển khai đúng, đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quy định, Quyết định, Quy chế của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Bộ, Ngành về công tác phòng, chống, tiêu cực tham nhũng trong THADS. Tăng cường công tác giám sát, kiểm soát quyền lực; tiếp tục công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, quy trình trong hoạt động THADS.

Đặc biệt, cần tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy cơ quan THADS, kiện toàn các vị trí lãnh đạo nhằm tăng cường năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành và nguyên tắc tập trung dân chủ trong các cơ quan THADS. Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức trong Hệ thống, cần quan tâm hơn nữa tới việc đào tạo, bồi dưỡng để hình thành đội ngũ chuyên gia, xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý kế cận đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn, đạo đức, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. 

Cùng với đó, cần đổi mới công tác đánh giá công chức; thực hiện nghiêm việc chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ, kiên quyết chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ đối với kế toán, kế toán trưởng, thủ kho, thủ quỹ cơ quan THADS và chấp hành viên. Đưa công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ THADS là nhiệm vụ trọng tâm của Hệ thống; nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ công chức THADS...


Nghiêm túc tiếp thu các chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Mai Lương Khôi nhấn mạnh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng là một trong những nhiệm vụ vô cùng quan trọng, mang tính chất “sống còn” đối với toàn Hệ thống THADS. Nhận định THADS là lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, Tổng cục trưởng yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức trong Hệ thống cần nêu cao tinh thần trách nhiệm và quyết tâm để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-BTP cùng các văn bản liên quan để ngăn chặn kịp thời, hạn chế tối đa các thiếu sót, vi phạm trong công tác THADS.
Cùng chuyên mục
Đọc thêm