Triển khai công tác tổ chức xây dựng ngành Tư pháp năm 2016

(PLO) - Sáng qua (28/1), Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tổ chức xây dựng ngành năm 2016. Ngoài các Thứ trưởng Đinh Trung Tụng và Nguyễn Khánh Ngọc tham gia và chủ trì hội nghị còn có sự góp mặt của đại diện lãnh đạo các đơn vị trong và ngoài Bộ.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai công tác tổ chức xây dựng ngành Tư pháp 2016

Toàn cảnh Hội nghị triển khai công tác tổ chức xây dựng ngành Tư pháp 2016

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng ngành năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phan Thị Hồng Hà nêu rõ, việc xây dựng và thực hiện các văn bản, đề án quy định về tổ chức và hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp đã được chú trọng; thể chế về tổ chức cán bộ của Bộ, ngành được tiếp tục hoàn thiện. 

Tổ chức bộ máy và hoạt động của Bộ kịp thời được kiện toàn và có bước phát triển theo yêu cầu nhiệm vụ của Nghị định số 22/2013/NĐ-CP và các văn bản mới được ban hành. Tổ chức bộ máy của các cơ quan thi hành án dân sự địa phương cơ bản được kiện toàn, củng cố và đi vào hoạt động ổn định. 

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ, ngành Tư pháp tiếp tục có chuyển biến tích cực, đặc biệt các khâu quy hoạch, tiếp nhận, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ đã có sự đổi mới mang tính đột phá và tạo được điểm sáng. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được đẩy mạnh, công tác quản lý đã có những bước đổi mới, hoàn thiện về thể chế. Các lĩnh vực công tác gắn liền với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp như bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác thanh niên có bước tiến mới. 

Công tác giúp việc Ban Cán sự Đảng, mối quan hệ phối kết hợp giữa Bộ Tư pháp và các bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được tăng cường, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế, bất cập như: còn một số lượng văn bản, đề án về tổ chức bộ máy và cán bộ của ngành không hoàn thành theo tiến độ; đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tư pháp từ Trung ương đến địa phương còn mỏng về số lượng và trình độ chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao, việc kiện toàn tổ chức pháp chế ở địa phương còn chậm so với yêu cầu, công tác đánh giá cán bộ định kỳ hàng năm tuy đã có sự đổi mới nhưng chưa đi vào thực chất, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cán bộ còn chưa được đầu tư thỏa đáng, kỷ luật công vụ trong một số lĩnh vực chưa được bảo đảm nên dẫn đến hiện tượng sai phạm trong thi hành công vụ, phiền hà khi tiếp xúc với công dân…
Để khắc phục những hạn chế và thực hiện hiệu quả kế hoạch năm 2016, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng lưu ý cần quán triệt và chủ động, tích cực thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ gắn với yêu cầu, định hướng liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành; khẩn trương xây dựng, ban hành các văn bản quy định về tổ chức, cán bộ của ngành Tư pháp; triển khai thực hiện toàn diện các nội dung của Thông tư liên tịch số 23 ở cả ba cấp; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng nghiệp vụ... 
Thứ trưởng nhấn mạnh rằng, công tác của Bộ, của ngành có đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao hay không phụ thuộc nhiều vào công tác tổ chức cán bộ, đòi hỏi mỗi cá nhân phải nỗ lực, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm