Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động THADS

(PLVN) -Một trong những nhiệm vụ quan trọng được hệ thống cơ quan THADS thời gian qua tập trung thực hiện đó là xây dựng, đưa vào sử dụng, khai thác Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS. Nhờ đó đã góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành, tạo sự công khai, minh bạch trong hoạt động THADS.

Trong bối cảnh lượng án phải thi hành không ngừng tăng cao, áp lực công việc lớn nhưng biên chế không tăng, thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS đã ban hành nhiều Quyết định, Kế hoạch về ứng dụng CNTT trong hoạt động THADS giai đoạn 2015-2020. Trong đó, quan tâm phát triển hạ tầng kỹ thuật, xây dựng và phát triển các chương trình, phần mềm ứng dụng, xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về THADS, đồng thời tăng cường nguồn lực về CNTT, coi đây là một trong những giải pháp góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án được giao.

Một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của giai đoạn này là việc xây dựng và đưa vào sử dụng, khai thác Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS. Đây được coi là “xương sống” của hệ thống THADS, giúp cán bộ, lãnh đạo đơn vị, các chấp hành viên và công chức của đơn vị có thể quản lý, theo dõi toàn bộ hồ sơ thi hành án từ quá trình thụ lý đến tổ chức thi hành và trích xuất báo cáo thống kê số liệu THADS. 

Khi được triển khai sử dụng, phần mềm này sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành, tạo sự công khai, minh bạch, đồng thời khắc phục một số bất cập trong công tác phân tích số liệu, báo cáo thống kê hiện nay như còn có địa phương, chấp hành viên có biểu hiện chạy theo thành tích, số liệu thống kê chưa chính xác, còn phải chỉnh sửa nhiều lần, khó khăn và mất nhiều thời gian trong tổng hợp số liệu các kỳ báo cáo..

Đặc biệt, trong năm vừa qua, Tổng cục THADS đã tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc triển khai, cập nhật dữ liệu vào phần mềm và sử dụng, khai thác dữ liệu trên phần mềm. Tổng cục THADS đã ban hành Quyết định số 380/QĐ-TCTHADS ngày 1/4/2019 ban hành Quy chế tạm thời quản lý, sử dụng, khai thác phần mềm cùng nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan THADS địa phương trong việc triển khai thực hiện cập nhật dữ liệu, sử dụng phần mềm và tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện phần mềm. Đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị cập nhật dữ liệu vào phần mềm, thực hiện quy chế quản lý, khai thác, sử dụng phần mềm. Thực hiện hỗ trợ người dùng từ các cơ quan THADS trong việc sử dụng phần mềm, tổng hợp các khó khăn vướng mắc trong quá trình sử dụng và đưa ra các biện pháp tháo gỡ. Ngoài ra, Tổng cục cũng tổ chức khảo sát, kiểm tra việc sử dụng phần mềm tại một số cơ quan THADS địa phương.

Nhìn chung, lãnh đạo các Cục, Chi cục THADS địa phương đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng cục về cập nhật, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu từ phần mềm phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động THADS. Các đơn vị đã tiến hành phân công cán bộ phụ trách khâu cập nhật dữ liệu thụ lý, thống kê; cán bộ quản trị; thực hiện việc phân công hồ sơ trên phần mềm cho chấp hành viên thi hành và cập nhật thông tin dữ liệu, ký quyết định thi hành án, quyết định uỷ thác, xác nhận bàn giao hồ sơ, thực hiện theo dõi, quản lý thông tin hồ sơ trên phần mềm, tra cứu, tìm kiếm thông tin trên hồ sơ.

Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng phần mềm, vẫn còn tình trạng một số cơ quan THADS chưa kịp thời cập nhật số liệu, thông tin lên phần mềm dẫn tới chênh lệch số liệu trên hầu hết các chỉ tiêu thống kê THADS.

Do vậy, để nâng cao hơn nữa hiệu quả, vai trò của việc ứng dụng CNTT như quy định tại Điều 24 Luật THADS: “Nhà nước bảo đảm biên chế, kinh phí, kinh phí, trụ sở làm việc, công cụ hỗ trợ thi hành án, ứng dụng CNTT và phương tiện, trang thiết bị cần thiết khác cho cơ quan THADS”, cần phát huy mạnh mẽ sự tham gia trực tiếp, vai trò lãnh đạo của Cục trưởng, Chi cục trưởng, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS trong việc đưa ứng dụng CNTT vào phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Tiếp tục tuyên truyền để nâng cao hiểu biết, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan THADS về vai trò và tiện ích của việc ứng dụng CNTT, trong đó có việc sử dụng Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS.

Cùng với đó, các Chấp hành viên, công chức sử dụng phần mềm cần cập nhật kịp thời, đầy đủ số liệu, dữ liệu vào phần mềm, khi số liệu chưa thống nhất với báo cáo thống kê cần rà soát, kiểm tra đánh giá nguyên nhân và tập trung khắc phục. Tổng cục THADS cần tiếp tục quan tâm chỉnh sửa, bổ sung, điều chỉnh các tiện ích phù hợp so với yêu cầu quản lý và thuận tiện cho người dùng, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra và phù hợp với chế độ báo cáo thống kê và các quy định pháp luật mới có liên quan.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm