8 nhóm đối tượng được tăng 6,92% lương hưu, trợ cấp BHXH

(PLO) - Nghị định 88/2018 vừa được Chính phủ ban hành đã quyết định tăng 6,92% mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng cho 8 nhóm đối tượng.

8 nhóm đối tượng được tăng  6,92% lương hưu, trợ cấp BHXH

Theo Nghị định 88, những nhóm đối tượng được tăng lương gồm: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức, người lao động, quân nhân, CAND và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng; Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng; Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 92/2009, Nghị định 121/2003 và Nghị định 09/1998 đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng; Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 142/2008 và Quyết định 38/2010 của Thủ tướng; Công an nhân dân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 53/2010 của Thủ tướng; Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 91/2000, Quyết định 613/2010, và công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 130/CP và Quyết định 111-HĐBT; Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 62/2011.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm