Chế độ hưu đối với người tham gia BHXH tự nguyện có thời gian tham gia BHXH bắt buộc

(PLO) - Bạn đọc từ email freet…@gmail.com hỏi: Tôi đi làm ở cơ quan nhà nước được 7 năm. Nay do hoàn cảnh gia đình, tôi xin nghỉ việc từ tháng 8/2018. Tôi muốn sau này được hưởng lương hưu, vậy tôi tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện thì quá trình này có được tính tiếp tục để tôi hưởng lương hưu hay không. Và cách tính như thế nào? Tôi năm nay 39 tuổi.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

- Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ xin trả lời: Theo điểm 3 Điều 5 Luật BHXH năm 2014 “Người lao động vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện được hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất trên cơ sở thời gian đã đóng BHXH. Thời gian đóng BHXH đã được tính hưởng BHXH một lần thì không tính vào thời gian làm cơ sở tính hưởng các chế độ BHXH”.

Theo Điều 11 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định: “1. Thời gian tính hưởng chế độ hưu trí là tổng thời gian đã đóng BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc. 

2. Người lao động có tổng thời gian đóng BHTN tự nguyện và BHXH bắt buộc từ đủ 20 năm trở lên thì điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là nam đủ 60 tuổi và nữ đủ 55 tuổi, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này.

 3. Mức lương hưu hàng tháng được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng nhân với mức bình quân thu nhập và tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại khoản 4 Điều này.

4. Mức bình quân thu nhập và tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần được tính theo công thức sau:

Mức bình quân thu nhập và tiền lương tháng đóng BHXH = Tổng các mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện + Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc x Tổng số tháng đóng BHXH bắt buộc / (Tổng số tháng đóng BHXH tự nguyện + Tổng số tháng đóng bảo BHXH bắt buộc)

Trong đó: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc được tính theo quy định tại Điều 9 của Nghị định này; Mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện là mức thu nhập tháng đã đóng BHXH tự nguyện được điều chỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 79 của Luật BHXH.

5. Người lao động có từ đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên thì: a) Điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu được thực hiện theo các khoản 1, 2 và 4 Điều 54, Điều 55 của Luật BHXH và Điều 6 của Nghị định này; b) Mức lương hưu hàng tháng thấp nhất bằng mức lương cơ sở, trừ đối tượng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 của Nghị định này”.

Như vậy, thời gian tham gia BHXH tự nguyện vẫn được tiếp tục tính với thời gian tham gia BHXH bắc buộc của bạn và được hưởng các chế độ BHXH theo quy định.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm