Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ được hưởng những khoản tiền nào?

(PLVN) - Khi người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sẽ được hưởng quyền lợi từ người sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm.

Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ được hưởng những khoản tiền nào?

Quy định cụ thể về trách nhiệm chi trả khi người lao động gặp tai nạn, bệnh nghề nghiệp như sau:

1. Trách nghiệm của NSDLD:

1.1 Thanh toán chi phí đồng tri trả và những chi phí không nằm trong danh mục tri trả của quỹ BHYT đối với NLD tham gia  BHYT. Trường hợp NLD không được tham gia BHYT thì đơn vị trịu trách nghiệm chi trả toàn bộ chi phí trong quá trình điều trị TNLD-BNN cho NLD.

1.2. Trả đủ tiền lương cho NLD trong thời gian điều trị do TNLD-BNN

1.3. Trợ cấp cho NLD khi bị TNLD mà không phải do lỗi của NLD:

- Ít nhất bằng 1,5 TL nếu bị suy giảm từ 5%-10%, sau đó cứ thêm 1% hưởng thêm 0,4 tháng TL nếu bị suy giảm từ 11% đến 80%.

- Bồi thường cho NLD hoặc Thân nhân NLD ít nhất bằng 30 tháng tiền lương nếu NLD bị suy giảm từ 81% trở lên hoặc tử vong do bị TNLD-BNN.

1.4. Trường hợp bị TNLD do lỗi của NLD thì NLD được hưởng trợ cấp tối thiểu bàng 30% của Mục 3 nêu trên.

1.5. Tiền lương (TL) làm căn cứ tri trả cho NLD là Tiền lương bao gồm tất cả các phụ cấp được ghi trong hợp đồng của NLD.

2. Trách nghiệm của cơ quan BHXH:

2.1. Mức hưởng:

- Trợ cấp hàng tháng = {0,3*Lương cơ sở + 0,02*(m-31%)*Lương cơ sở} + { 0,005*Lương + 0,003*(t-1)*Lương}

- Trợ cấp 1 lần = {5*Lương cơ sở + 0,5*(m-5%)*Lương cơ sở} + {0,5*Lương + 0,3*(t-1)*Lương}

Trong đó: m: là tỷ lệ % suy giảm khả năng lao động                                       

              t: thời gian tham gia BHXH (năm)

              lương: Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH

2.2. Trợ cấp phục vụ:

- Trường hợp NLD bị suy giảm sức khỏe từ 81% trở lên mà bị liệt, mù 2 mắt.. thì được ngoài các mức hưởng theo quy định hàng tháng còn được hưởng  trợ cấp phục vụ bằng tiền lương tối thiểu chung.

2.3. Trợ cấp một lần khi chết:

- Trợ cấp 1 lần bị chết do TNLD-BNN  ngoài hưởng theo chế độ tử tuất đã quy định thì được hưởng trợ cấp 1 lần bằng 36 tháng tiền lương cơ sở tại thời điểm chết.

2.4. Cấp các phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình:

- NLD bị TNLD, BNN mà bị tổn thương các chức năng tỏng cơ thể mà ảnh hưởng đến sinh hoạt thì được trợ cấp phương tiện sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình theo niên hạn.

Người lao động được hưởng trợ cấp từ tháng người lao động điều trị ổn định xong, ra viện hoặc từ tháng có kết luận của Hội đồng giám định y khoa trong trường hợp không điều trị nội trú.

Trường hợp giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động , thời điểm trợ cấp được tính kể từ tháng người lao động điều trị xong, ra viện của lần điều trị đối với tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau cùng hoặc từ tháng có kết luận giám định tổng hợp của Hội đồng giám định y khoa trong trường hợp không điều trị nội trú.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm