Những văn bản mới quy định nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Bộ, cơ quan ngang Bộ

(PLO) -Chính phủ vừa mới ban hành 5 Nghị định quy chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 5 Bộ, cơ quan ngang Bộ: Ủy ban Dân tộc, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông

Những văn bản mới quy định nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Bộ, cơ quan ngang Bộ

Theo Nghị định, Bộ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về một hoặc một số ngành, lĩnh vực và dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc.

Bộ trưởng là thành viên Chính phủ và là người đứng đầu Bộ, lãnh đạo công tác của Bộ; chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực được phân công; tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực được giao trong phạm vi toàn quốc.

Với vị trí quan trọng như trên thì trong trong tháng 2, Chính phủ ban hành 5 Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 5 Bộ, cơ quan ngang Bộ gồm:

- Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày từ ngày 26 tháng 3 năm 2017.

- Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày kí ban hành.

- Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày kí ban hành.

- Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày kí ban hành.

- Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày kí ban hành.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm