Thủ tướng quy định thế nào về nhiệm vụ và tổ chức của Tổng cục Thủy lợi?

Tổng cục Thủy lợi là tổ chức thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về thủy lợi và nước sạch nông thôn trong phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 25/2017/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tổng cục Thủy lợi có nhiệm vụ và quyền hạn về quy hoạch thủy lợi; điều tra cơ bản thủy lợi; tưới tiêu và công trình thủy lợi; an toàn đập; nước sạch nông thôn...

Trong đó, về tưới tiêu và công trình thủy lợi, Tổng cục có nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi; phương án, phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và kiến nghị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra quy trình kỹ thuật, chính sách tưới, tiêu; quản lý tưới, tiêu, quản lý khai thác công trình thủy lợi.

Bên cạnh đó, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, sa mạc hóa, ngập lụt, úng; tổ chức quan trắc, dự báo, cảnh báo, giám sát về hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, ngập lụt, úng, diễn biến bồi lắng, xói lở công trình thủy lợi, số lượng, chất lượng nước; khảo sát, đánh giá, kiểm kê nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ sản xuất, dân sinh.

Về nước sạch nông thôn, Tổng cục hướng dẫn, kiểm tra về điều tra cơ bản, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, chính sách, pháp luật về nước sạch nông thôn; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, khai thác và bảo vệ công trình cấp, thoát nước nông thôn; tham gia ý kiến về quy hoạch cấp nước sạch nông thôn trong phạm vi cấp tỉnh.

Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện phòng, chống, khắc phục hậu quả và hỗ trợ khẩn cấp về nước sạch nông thôn khi xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, lũ, ngập lụt, úng; quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án cấp, thoát nước nông thôn theo phân công, phân cấp của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tổng Cục thủy lợi có 9 đơn vị: 1- Vụ Kế hoạch Tài chính; 2- Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế; 3- Vụ Pháp chế, Thanh tra; 4- Vụ Xây dựng cơ bản; 5- Vụ Nguồn nước và nước sạch nông thôn; 6- Vụ An toàn đập; 7- Văn phòng Tổng cục; 8- Cục Quản lý công trình thủy lợi; 9- Trung tâm Chính sách và kỹ thuật thủy lợi.

Các tổ chức quy định 1 đến 8 nêu trên là các tổ chức giúp Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Trung tâm Chính sách và kỹ thuật thủy lợi là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục.

Tổng cục Thủy lợi có Tổng cục trưởng và không quá 04 Phó Tổng cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm