#điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu đất xây trường học phường Thạch Bàn