Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: “Lấy xây làm chính”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đó là phương châm tuyên truyền về các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã vạch ra được các cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan Trung ương xác định trong thời gian tới.

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: “Lấy xây làm chính”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”

Tập trung tuyên truyền kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội XIII

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương mới đây đã ban hành Kế hoạch số 23-KH/ĐUK về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Theo đó, đến hết năm 2021, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng như kết quả thực hiện từng năm của giai đoạn 2022 – 2025.

Kế hoạch 23 nhằm mục đích tiếp tục tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong toàn Đảng bộ để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và của Đảng bộ Khối, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đồng thời, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thông qua tuyên truyền, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đối với Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Kế hoạch nêu rõ, cần tuyên truyền về những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. Tuyên truyền về kết quả triển khai các nhiệm vụ trọng yếu thời gian qua về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; công tác cán bộ, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế…

Giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, các cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan Trung ương cần tập trung tuyên truyền về các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội qua từng năm và kết quả triển khai thực hiện. Trong quá trình tuyên truyền, thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, các hành vi tiêu cực theo phương châm “lấy xây làm chính”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”.

Về các hình thức tuyên truyền, theo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng gồm: trên báo chí, các website, trang thông tin, cổng thông tin điện tử của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Với hình thức tuyên truyền miệng, cần tổ chức hội nghị báo cáo viên, hội nghị thông tin chuyên đề, sinh hoạt của chi bộ cơ quan, đơn vị… để thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết ở cơ quan, đơn vị…

Đi cùng với các hoạt động trên, theo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, cần tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước. Tập trung biểu dương, tôn vinh những mô hình hay, cách làm sáng tạo và những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đề nghị các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối cần xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền sau Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và Đại hội XIII của Đảng phù hợp với tình hình, đặc điểm, điều kiện của đảng bộ, cơ quan, đơn vị. Với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, sẽ tập trung thực hiện công tác chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng bộ Khối và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Hưởng ứng Kế hoạch 23, Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng đã ban hành Kế hoạch số 155-/ĐU đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kế hoạch 155 yêu cầu các hoạt động tuyên truyền phải bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối, Đảng ủy Ủy ban và cấp ủy Đảng các cấp, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, phù hợp và gắn với tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ủy ban, cơ quan, vụ, đơn vị, doanh nghiệp.

Công tác tuyên truyền phải được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, sinh động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid đang lan rộng; nội dung phong phú, toàn diện. Không chỉ tuyên truyền trên báo chí, các website, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Kế hoạch 155 còn đề nghị đăng tải các tin bài về không khí khẩn trương, tích cực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Ủy ban trên internet, mạng xã hội trong và ngoài nước (Facebook, Zalo, Youtube, Gapo, Lotus,VCNET…). Đồng thời, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các gương người tốt, việc tốt, các thông tin tích cực về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… trên các trang mạng cá nhân…

Cùng chuyên mục

Đọc thêm