Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tự giác, tự nguyện, tự điều chỉnh hành vi

(PLVN) -  Tinh thần trên được Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh tại Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận số 01), do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức ngày 12/6.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh Tạp chí tuyên giáo)
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh Tạp chí tuyên giáo)

Tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.

Trên cơ sở những kết quả đạt được cũng như những hạn chế được chỉ ra tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. “Tinh thần của Kết luận số 01 là tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đảng viên phải liên hệ, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, lấy dân làm gốc” - ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 01 thời gian qua đã có những cách làm quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, từng bước xây dựng được những giá trị cụ thể. Ngoài những tiêu chuẩn chung của từng cơ quan, đơn vị, bộ, ngành, chúng ta có những mô hình và cách làm hay, sáng tạo, tiêu biểu. Đặc biệt là sự nêu gương của người đứng đầu, vai trò của cấp ủy các cấp thể hiện rất rõ nét.

Đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức tuyên truyền

Trong thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt nhận thức sâu sắc hơn nữa về việc tổ chức thực hiện Kết luận số 01, nhất là những phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về vai trò, vị trí của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta, trước hết là các tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước và cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân”.

Từ nhận thức đó, chúng ta tiếp tục quán triệt Kết luận số 01 và các nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ. Theo đó, phải có chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, có kết quả cụ thể các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về vấn đề này, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt, tham mưu và hướng dẫn thực hiện của cơ quan tuyên giáo các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là việc thường xuyên, quan trọng nhưng cũng là công việc hằng ngày. Tiếp tục thực hiện 3 nội dung: học tập, làm theo và nêu gương; trong đó nhấn mạnh tinh thần nêu gương, tinh thần tự giác trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với một tinh thần “tự thân - tự giác - tự nguyện - tự điều chỉnh hành vi”.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về nội dung, phương thức công tác tuyên truyền trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dù có nhiều hình thức tuyên truyền phong phú và đa dạng, nhưng thống nhất về quan điểm, mục tiêu, phương hướng, có sự thống nhất trong Đảng và tạo sự đồng thuận trong xã hội để quán triệt và thực hiện tốt hơn nữa Kết luận số 01 trong thời gian tới.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong việc triển khai thực hiện. Tăng cường công tác thông tin đối ngoại, hợp tác quốc tế, để lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Thông qua đó khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, khẳng định vị thế vai trò của văn hóa Việt Nam, để bạn bè quốc tế tin tưởng vào con đường lãnh đạo mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận, góp phần làm rõ thực tiễn triển khai thực hiện Kết luận số 01, đặc biệt là những cách làm mới, sáng tạo, những mô hình hay, những kinh nghiệm quý trong học tập và làm theo Bác.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01, được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Trung ương; công tác tổ chức thực hiện Kết luận số 01 được các cấp ủy đảng, chính quyền sát sao, nghiêm túc, hiệu quả.

Việc triển khai Kết luận số 01 thông qua sinh hoạt chuyên đề toàn khóa và hằng năm có tác động, hiệu quả trong chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tạo chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, những vấn đề dư luận quan tâm được các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Công tác tuyên truyền không ngừng được nghiên cứu, tìm tòi đổi mới cả nội dung, hình thức và phương pháp, bảo đảm phong phú, hấp dẫn, đáp ứng yêu cầu thông tin đa dạng, nhanh chóng, kịp thời.... Nhiều mô hình, cách làm đổi mới, sáng tạo xuất hiện ở nhiều địa phương, đơn vị, đã góp phần quan trọng, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Tính đến tháng 4 năm 2023, trên cả nước có 25.525 mô hình khác nhau trong học tập và làm theo Bác.

Đọc thêm