#Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa Cục THADS TP v à Trường Đại học Luật TP.HCM