#Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng