Phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(PLVN) - “Chủ tịch nước và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phải luôn rà soát, đánh giá mình đã làm tốt những nhiệm vụ được Hiến pháp, pháp luật quy định hay chưa” - đó là nhấn mạnh của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khi phát biểu tại Hội nghị về công tác phối hợp giữa Chủ tịch nước và Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra chiều qua (30/3).
 Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội (QH) Vương Đình Huệ nêu rõ, chất lượng, hiệu quả hoạt động của QH phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có mối quan hệ phối hợp công tác giữa QH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) với Chủ tịch nước, Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thiết chế khác trong hệ thống chính trị. Nhiều công việc cụ thể của QH, UBTVQH đều gắn với thiết chế Chủ tịch nước như phê chuẩn các hiệp định, điều ước quốc tế, phê chuẩn bổ nhiệm đại sứ, trưởng cơ quan đại diện ở nước ngoài.

Trong công tác đối nội, đối ngoại của QH, UBTVQH liên quan mật thiết đến Chủ tịch nước. Phó Chủ tịch nước cũng tham gia thường xuyên các phiên họp của UBTVQH. Do đó, Hội nghị lần này là dịp để hai cơ quan đánh giá công tác thời gian qua, kiến nghị đề xuất để tiếp tục thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Hiến pháp và pháp luật đã quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, trong đó có Chủ tịch nước và UBTVQH. Chủ tịch nước và UBTVQH cũng phải luôn rà soát, đánh giá mình đã làm tốt những nhiệm vụ được Hiến pháp, pháp luật quy định hay chưa? Công tác phối hợp giữa hai cơ quan để thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho đã chặt chẽ chưa? Thiết thực và hiệu quả hay chưa? Kể cả về xây dựng pháp luật, đối ngoại, quốc phòng, an ninh…

Nêu rõ “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, Chủ tịch nước đề nghị các đại biểu đánh giá những mặt phối hợp công tác nào còn hạn chế, những mặt nào cần tiếp tục củng cố để tăng cường sức mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thực thi nhiệm vụ của hai cơ quan, từng lĩnh vực đều phải có sự phân công, phối hợp chặt chẽ.

Hội nghị cũng đã nghe Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH Bùi Văn Cường báo cáo một số nội dung về công tác phối hợp giữa Chủ tịch nước với QH, UBTVQH. Qua thảo luận, Hội nghị thống nhất đánh giá trong thời gian qua, nhất là nhiệm kỳ QH khóa XIII, XIV và từ đầu nhiệm kỳ QH khóa XV đến nay, quan hệ phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước với QH, UBTVQH luôn được tăng cường, ngày càng đi vào thực chất và đạt được kết quả tích cực, toàn diện trên các mặt công tác, được thể hiện rõ nét qua kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước, QH và UBTVQH theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp giữa Chủ tịch nước với QH, UBTVQH trong thời gian tới, Hội nghị nhất trí Chủ tịch nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ với QH, UBTVQH trong việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trên các lĩnh vực công tác; tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013; kiến nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước và UBTVQH; quan tâm, chú trọng việc chuẩn bị các nội dung trình QH, UBTVQH xem xét, quyết định.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan hữu quan nghiên cứu, xây dựng Quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và UBTVQH nhằm bảo đảm triển khai kịp thời, hiệu quả hơn nữa các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của mỗi bên. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo công tác ngoại giao của Đảng, Nhà nước, công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; phối hợp cử đại diện mỗi bên tham gia vào các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; chỉ đạo công tác đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế trình xin ý kiến UBTVQH và trình QH phê chuẩn theo quy định của Hiến pháp, Luật Điều ước quốc tế, đáp ứng yêu cầu chủ động, tích cực hội nhập quốc tế…

Những đổi mới trong phương thức phối hợp giữa UBTVQH và Chủ tịch nước ngày càng được chú trọng đã góp phần thúc đẩy, nâng cao hiệu quả, bảo đảm tính chủ động và có chiều sâu trong việc thực hiện nhiệm vụ mỗi bên, qua đó góp phần nâng cao chất lượng các kỳ họp QH, các phiên họp UBTVQH nói riêng và chất lượng hoạt động của Chủ tịch nước, QH và UBTVQH nói chung, hướng tới mục tiêu chung là phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, hệ thống pháp luật, đóng góp một phần quan trọng vào những thành tựu chung của Đảng, Nhà nước trong thời gian vừa qua.

Đọc thêm