Quy định quản lý người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng quản lý

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 01/2022/TT-BQP quy định về quản lý người giữ chức chức vụ, chức danh và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng quản lý.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, Thông tư 01/2022/TT-BQP áp dụng với các đối tượng như: Doanh nghiệp (DN) do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng thành lập hoặc được giao quản lý; DN do Nhà nước nắm trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, DN do Nhà nước nắm không quá 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do Bộ Quốc phòng làm đại diện chủ sở hữu; người giữ chức vụ, chức danh tại DN 100% vốn nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý; người đại diện phần vốn nhà nước tại DN có vốn nhà nước do Bộ Quốc phòng làm đại diện chủ sở hữu; Kiểm soát viên tại DN 100% vốn nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Theo Thông tư 01/2022/TT-BQP, thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, thôi giữ chức, đình chỉ chức vụ, khen thưởng, kỷ luật, chuyển ra ngoài quân đội, kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ, cử, cử lại, cho thôi đại diện phần vốn nhà nước đối với người quản lý, kiểm soát viên, Người đại diện thực hiện theo Quy chế công tác cán bộ và các văn bản, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị.

Đối với thẩm quyền quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với người quản lý, kiểm soát viên, người đại diện, Thông tư 01/2022/TT-BQP quy định:

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định đánh giá: Chủ tịch, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kiểm soát viên Tập đoàn; Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó tổng giám đốc (Phó giám đốc), Kiểm soát viên tại DN trực thuộc Bộ Quốc phòng; Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc) tại doanh nghiệp do đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng quản lý; Người đại diện phần vốn nhà nước do Bộ Quốc phòng cử.

Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng quyết định đánh giá đối với Phó tổng giám đốc (Phó giám đốc), Kiểm soát viên tại DN được giao quản lý; Chủ tịch công ty quyết định đánh giá đối với chức danh Kế toán trưởng công ty mình và Người quản lý, Kiểm soát viên tại công ty con do DN nắm giữ 100% vốn điều lệ, Người đại diện tại các DN thành viên;

Đối với việc kiêm nhiệm đối với Người quản lý, Kiểm soát viên, Người đại diện, Thông tư 01/2022/TT-BQP quy định: Việc kiêm nhiệm đối với Người quản lý, Kiểm soát viên, Người đại diện thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 159/2020/NĐ-CP và các quy định sau:

Chủ tịch công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, các tổng công ty, công ty hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con và công ty độc lập không được kiêm Tổng giám đốc hoặc Giám đốc. Trường hợp đặc biệt, nếu Chủ tịch công ty kiêm Tổng giám đốc hoặc Giám đốc thì phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định;

Cũng theo Thông tư 01/2022/TT-BQP, việc kiêm nhiệm đối với Người quản lý, Kiểm soát viên, Người đại diện không phải là cán bộ đang công tác tại đơn vị dự toán thuộc Bộ Quốc phòng; nếu bổ nhiệm cán bộ đang công tác tại đơn vị dự toán thì phải có quyết định điều động công tác về DN. Trường hợp cán bộ vẫn giữ chức vụ tại đơn vị dự toán thuộc Bộ Quốc phòng được cử làm Người đại diện hoặc bổ nhiệm làm Kiểm soát viên kiêm nhiệm, thì phải báo cáo Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét quyết định.

Cũng theo Thông tư mới của của Bộ Quốc phòng, việc quy hoạch Người quản lý, Kiểm soát viên thực hiện theo quy định của Quân ủy Trung ương, Quy chế công tác cán bộ, văn bản hướng dẫn của Tổng cục Chính trị và quyết nghị của Đảng bộ các cấp.

Đáng chú ý, người quản lý, Kiểm soát viên được quy định phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm như sau:

Có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 03/6/2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 27/11/2014 (sau đây viết gọn là Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam); tiêu chuẩn chức vụ cán bộ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các điều kiện quy định tại các Điều 93, 99, 101 và khoản 3 Điều 103 Luật Doanh nghiệp; Điều 28 Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ; Quy chế công tác cán bộ và các văn bản, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị; Có bản đánh giá mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên ở chức vụ trước khi bổ nhiệm của cấp có thẩm quyền; Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm đối với Kiểm soát viên, Kế toán trưởng, ngoài các quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải thực hiện theo các quy định của pháp luật khác có liên quan của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

Thông tư 01/2022/TT-BQP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/02/2022.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Ảnh minh họa

Công chức cấp xã có thể không bắt buộc phải tốt nghiệp đại học

(PLVN) - Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 04/2022/TT-BNV sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Đọc thêm