#Thái Nguyên thêm khu công nghiệp gần 4.000 tỷ đồng