Triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết 27 về Nhà nước pháp quyền

(PLVN) - Đảng đoàn Quốc hội vừa ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết 27 về Nhà nước pháp quyền với 5 nhiệm vụ trọng tâm.
Nghị quyết 27 được thông qua tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.
Nghị quyết 27 được thông qua tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.

Thay mặt Đảng đoàn Quốc hội (QH), Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ vừa ký Kế hoạch số 1392-KH/ĐĐQH15 Triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đảng đoàn QH được giao trong Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam trong giai đoạn mới và Nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Theo đó, Kế hoạch yêu cầu xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan của QH, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ QH, Văn phòng QH và đề nghị Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan khác có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, kế hoạch của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan trong việc trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về các công việc được giao.

Việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này phải được tiến hành nghiêm túc, thiết thực, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; bám sát nội dung và yêu cầu công việc được giao trong Nghị quyết số 27-NQ/TW, Nghị quyết số 28-NQ/TW, Kế hoạch số 11-KH/TW và Kế hoạch số 12-KH/TW. Đồng thời, bảo đảm đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Đảng đoàn QH thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 ngày 5/11/2021 của Ủy ban Thường vụ QH triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW, Kế hoạch số 555-KH/ĐĐQH15 ngày 3/3/2022 và Kế hoạch số 1290-KH/ĐĐQH ngày 22/12/2022 của Đảng đoàn QH về triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao cho Đảng đoàn QH.

Các nhiệm vụ trọng tâm, tiến độ và phân công thực hiện đã được Kế hoạch nêu chi tiết. Trong đó, có 5 nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của QH, thực hiện tốt chức năng lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước; Chỉ đạo, hoàn thiện hệ thống pháp luật trên tất cả các lĩnh vực, bảo đảm thể chế hóa kịp thời, đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, sự đồng bộ giữa văn bản của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững;

Tham mưu cho Bộ Chính trị quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật; Chỉ đạo tổng kết việc thực hiện và nghiên cứu hoàn thiện các quy định pháp luật theo hướng mở rộng và phát huy tốt hơn các hình thức dân chủ trực tiếp của nhân dân; Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Đề án đổi mới hoạt động của Đảng đoàn QH.

Đọc thêm