Trình tự, thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 23/2023/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2020/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản 2012 và Nghị định 195/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản 2012.
Sửa đổi thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập từ ngày 1/5/2024. (Ảnh minh họa - Nguồn: chinhphu.vn)
Sửa đổi thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập từ ngày 1/5/2024. (Ảnh minh họa - Nguồn: chinhphu.vn)

Thủ tục, cách thức cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập bị thu hồi của biên tập viên sau 2 năm

Theo đó, Thông tư 23/2023/TT-BTTTT đã sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 6 Thông tư 01/2020/TT-BTTTT quy định về trình tự, thủ tục, cách thức thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập như sau:

Trình tự, thủ tục, cách thức cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập quy định tại Khoản 4 Điều 20 Luật Xuất bản được thực hiện như sau: Sau 2 năm, kể từ ngày bị thu hồi chứng chỉ hành nghề biên tập, biên tập viên được đề nghị Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập. Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Xuất bản, In và Phát hành hoàn thành việc cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập cho biên tập viên; trường hợp không cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. (Hiện hành, thời hạn quy định là 10 ngày làm việc).

Trình tự, thủ tục, cách thức cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập quy định tại Khoản 5 Điều 20 Luật Xuất bản được thực hiện như sau: Chậm nhất 15 ngày, kể từ ngày chứng chỉ hành nghề biên tập bị mất hoặc bị hư hỏng, biên tập viên phải có đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập theo mẫu gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Xuất bản, In và Phát hành hoàn thành việc cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập cho biên tập viên; trường hợp không cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Bên cạnh đó, Thông tư 23/2023/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 13 Thông tư 01/2020/TT-BTTTT. Theo đó, thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm quy định tại Khoản 5 Điều 32 Luật xuất bản gồm: Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm bị mất hoặc bị hư hỏng, cơ sở in phải có hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép; Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm được nộp trực tiếp hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở; Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở phải cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm; trường hợp không cấp lại giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Bãi bỏ một số quy định của Thông tư 01/2020/TT-BTTTT

Thông tư 23/2023/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 13 Thông tư 01/2020/TT-BTTTT về thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm quy định tại Khoản 5 Điều 32 Luật xuất bản gồm: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm được nộp trực tiếp hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở. Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở phải cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm; trường hợp không cấp lại giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Đáng chú ý, Thông tư 23/2023/TT-BTTTT đã bãi bỏ một số quy định của Thông tư 01/2020/TT-BTTTT gồm: Khoản 5 Điều 16 Thông tư 01/2020/TT-BTTTT; Điều 27 và Phụ lục gồm 53 mẫu, biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 01/2020/TT-BTTTT.

Thông tư 23/2023/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 1/5/2024.

Đọc thêm