#Ủy quyền phê duyệt phương án đấu giá 7 mặt bằng tại Hoằng Hóa