VPBank được sửa đổi nội dung vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 2127/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn Điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 94/GP-NHNN ngày 28/09/2018 do Thống đốc NHNN cấp cho VPBank được sửa như sau: “Điều 2. Vốn điều lệ của VPBank là 79.339.236.010.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi chín nghìn ba trăm ba mươi chín tỷ hai trăm ba mươi sáu triệu không trăm mười nghìn đồng).

VPBank có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với nội dung sửa đổi nêu tại Điều 1 Quyết định này.

Quyết định số 2127/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn Điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Quyết định số 2127/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn Điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 94/GP-NHNN ngày 28/09/2018 do Thống đốc NHNN cấp cho VPBank.

Quyết định số 2006/QĐ-NHNN ngày 28/11/2022 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của VPBank hết hiệu lực thi hành kể từ ngày ký quyết định này.

Nội dung về Vốn điều lệ mới này đã được sửa đổi trong Giấy phép thành lập và hoạt động số 94/GP-NHNN ngày 28/9/2018 do Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam cấp cho VPBank và trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Mã số doanh nghiệp: 0100233583 cấp lần đầu ngày 08/09/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 45 ngày 27/11/2023.

Đọc thêm