VPBank phát hành 170 tỷ đồng cổ phiếu cho cán bộ, nhân viên được chọn

(PLVN) - Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trinh lựa chọn dành cho cán bộ, nhân viên (CB-NV) VPBank năm 2020. 

VPBank phát hành 170 tỷ đồng cổ phiếu cho cán bộ, nhân viên được chọn

Đây là loại cổ phiếu phổ thông có mệnh giá 10.000 đồng, tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/khối lượng cổ phiếu quỹ dự kiến phát hành là 17.000.000. Phương thức xác định giá bán là mức giá ưu đãi dành cho CB-NV của ngân hàng theo chương trình phát hành lựa chọn dành cho người lao động với mức giá bán dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu. 

Như vậy, tổng giá trị phát hành/tổng giá trị cổ phiếu quỹ bán ra dự kiến là 170.000.000.000 đồng. Tỷ lệ phát hành dự kiến (số liệu cổ phiếu phát hành/tổng số lượng cổ phiếu) là 0.672%

Nghị quyết của ĐHĐCĐ cũng nói rõ, đối tượng được mua cổ phiếu là CB-NV VPBank theo các tiêu chí và danh sách  do Hội  đồng quản trị (HĐQT) quyết định. Các thành viên HĐQT không điều hành không được mua. 

Các CB-NV được mua cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi, với điều kiện là số cổ phiếu được mua sẽ bị phong tỏa (hạn chế chuyển nhượng) tối đa 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt bán. 

HĐQT được quyết định việc nới lỏng thời gian hạn chế chuyển nhượng cụ thể tùy thuộc vào chính sách nhân sự trong mỗi kỳ nhưng tối đa không vượt các tỷ lệ sau: 30% số cổ phần được giải toả sau 1 năm; 35% số cổ phần sẽ được giải tỏa sau 2 năm; 35% số cổ phần sẽ được giải tỏa sao 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt bán. Các quyền lợi phát sinh từ cổ phần được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Trường hợp CB-NV chấm dứt hợp đồng lao động với ngân hàng sẽ buộc phải bán lại cho ngân hàng số cổ phần đang bị hạn chế chuyển nhượng tương ứng với mức giá bán lại bằng mức giá mua ưu đãi ban đầu…

Nghị quyết ĐHĐCĐ cũng nói rõ phương thức chuyển quyền sở hữu từ VPBank sang cho CB-NV thực hiện ngoài sàn thông qua hệ thống chuyển quyền sở hữu của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo Quyết định của Ủy ban Chứng khoán nhà nước. Thời gian thực hiện là sau khi được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận, dự kiến Quý III/2020... 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm