200 đại biểu tham dự Tọa đàm khoa học tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng

(PLVN) - Ngày 13/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh Vĩnh Long phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Tọa đàm khoa học: Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tọa đàm khoa học nhằm khẳng định, làm rõ những giá trị lý luận và thực tiễn về công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Tọa đàm đã nhận được nhiều bài tham luận và thu hút sự tham dự của hơn 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo của Cục Chính trị, Quân khu 9, Học viện Chính trị khu vực IV, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh… Tại buổi tọa đàm, nhiều ý kiến phát biểu nhằm làm rõ hơn một số vấn đề có liên quan. Các bài tham luận còn giới thiệu điển hình một số kết quả bước đầu trong việc vận dụng các quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư cũng như một số kinh nghiệm, cách làm hay liên quan đến công tác quân sự quốc phòng của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tại buổi tọa đàm, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Thị Minh Trang đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải tiếp tục tuyên truyền quảng bá sâu rộng các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, không ngừng nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Thị Minh Trang phát biểu tại buổi tọa đàm.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Thị Minh Trang phát biểu tại buổi tọa đàm.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long nhấn mạnh cần phải phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Đọc thêm