Bắc Ninh: Nhiều cụm công nghiệp, làng nghề gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

(PLVN) - Tỉnh Bắc Ninh hiện có 16 khu công nghiệp (KCN) tập trung, trong đó 10 KCN đã đi vào hoạt động; cùng 62 làng nghề và 22 cụm công nghiệp (CCN). Tuy nhiên, trong tổng số 22 CCN mới chỉ có 2 CCN đã đầu tư hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải tập trung. Hầu hết các CCN và làng nghề chưa hoàn chỉnh các tiêu chí đáp ứng bảo vệ môi trường đúng quy định.

Bắc Ninh hạn chế việc cấp đăng ký đầu tư đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

Bắc Ninh hạn chế việc cấp đăng ký đầu tư đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường những năm qua cho thấy, tình trạng ô nhiễm môi trường không khí tại các CCN làng nghề tái chế như Văn Môn, Phong Khê, Ðại Bái, Châu Khê… trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh rất nghiêm trọng. Nước thải tại các CCN hầu hết đều không được thu gom và xử lý dẫn đến nhiều chỉ tiêu phân tích vượt quy chuẩn Việt Nam nhiều lần. Các cơ sở sản xuất trong các làng nghề cơ bản đều không đầu tư xây dựng công trình xử lý đối với các loại chất thải phát sinh, có những khu vực đã được đầu tư công trình xử lý nhưng lại không vận hành thường xuyên, vì vậy môi trường tại một số làng nghề bị ô nhiễm nghiêm trọng. Kết quả phân tích chất lượng nước, không khí tại một số làng nghề vượt quy chuẩn Việt Nam nhiều lần.

Cụ thể, tại làng nghề giấy Phong Khê, hàm lượng bụi vượt quy chuẩn cho phép từ 2,05 đến 2,14 lần, hàm lượng SO2 vượt quy chuẩn cho phép từ 1,38 đến 1,39 lần. Tại làng nghề sắt thép Châu Khê, hàm lượng bụi vượt quy chuẩn cho phép từ 1,8 đến 1,9 lần, hàm lượng SO2 vượt quy chuẩn cho phép từ 1,4 đến 2 lần. Chất lượng môi trường nước cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng; các mẫu nước mặt, nước thải, nước ngầm đều bị ô nhiễm với các mức độ khác nhau, có những mẫu vượt quy chuẩn hàng chục lần.

Sự phát triển chưa đồng bộ về hạ tầng, chưa chú trọng các biện pháp bảo vệ môi trường dẫn đến áp lực kiểm soát nguồn thải (nước thải, khí thải, chất thải, tiếng ồn), là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường các CCN, làng nghề cho thấy, nhiều chỉ tiêu như BOD5, COD, Coliform, Amoni, Sunfua, Nitơ vượt quy chuẩn Việt Nam nhiều lần cho phép.

Trong khi đó, hầu hết các cơ sở sản xuất sử dụng nguyên liệu sản xuất là phế liệu, công nghệ sản xuất lạc hậu, chưa đầu tư các biện pháp xử lý bụi, khí thải, chất thải... Nhiều cơ sở sản xuất vẫn nằm xen kẹp trong khu dân cư, khiến hình thành nhiều điểm ô nhiễm môi trường bức xúc, cấp bách, cần xử lý.

Ðể khắc phục những bất cập về môi trường nêu trên, tỉnh Bắc Ninh đã đầu tư xây dựng 550 điểm tập kết chất thải sinh hoạt tại các thôn; 100% thôn, xã đã thành lập được các tổ, đội thu gom chất thải từ hộ gia đình đến điểm tập kết.

Thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác xử lý chất thải, tỉnh đã thu hút các nhà đầu tư triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động ba khu xử lý tập trung và 10 lò đốt chất thải sinh hoạt tại các địa phương, đồng thời cấp chủ trương đầu tư cho hai dự án xử lý chất thải sinh hoạt tập trung công nghệ cao phát năng lượng. Từ năm 2021 trở đi, khi các Nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt tập trung công nghệ cao phát năng lượng đi vào hoạt động sẽ đảm bảo xử lý cơ bản chất thải phát sinh trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cũng tăng cường rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường CCN, làng nghề, nông thôn và quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đến điểm tập kết trên địa bàn tỉnh, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế.

Tham mưu với tỉnh tập trung đầu tư xử lý làng nghề bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; bố trí nguồn vốn cho đầu tư các công trình xử lý môi trường khu vực CCN, làng nghề, nông thôn, giải quyết tốt các vấn đề môi trường tồn đọng. Yêu cầu các CCN đi vào hoạt động nhanh chóng hoàn thiện hạ tầng cơ sở, trong đó, bảo đảm các yếu tố môi trường bền vững, vừa ổn định sản xuất vừa bảo vệ môi trường theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh, cùng hành động vì môi trường sạch.

Ðồng thời, hạn chế việc cấp đăng ký đầu tư đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong KCN; thu hồi đăng ký đầu tư đối với các đơn vị trong KCN vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường khi có đề nghị của các cơ quan chuyên môn./.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm