Chủ động tiếp nhận, xử lý kịp thời các kiến nghị “nóng” về tình hình thi hành pháp luật

(PLVN) -Đây là một nội dung đáng chú ý mà Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, cơ quan ngành Bộ, UBND các tỉnh về đôn đốc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác theo dõi thi hành pháp luật.

Theo đó, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 597/VPCP-PL ngày 22/01/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng về công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2019, Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung vào các nội dung:

Nghiên cứu, đề ra các giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được các bộ, ngành và địa phương phát hiện thời gian qua trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, ngành và địa phương mình và tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp đã đề ra;

Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các kiến nghị về xây dựng, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật; sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật chưa bảo đảm tính khả thi, tính kịp thời, thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật;

Chủ động tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị “nóng” về tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý của bộ, ngành và địa phương;

Quan tâm kiện toàn tổ chức, bố trí, sắp xếp hợp lý số lượng biên chế làm công tác pháp chế, bảo đảm đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện tốt công tác pháp chế nói chung và công tác theo dõi thi hành pháp luật của bộ, ngành và địa phương;

Bố trí đủ kinh phí hàng năm để triển khai đầy đủ, hiệu quả, thực chất các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật được nêu trong Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của bộ, ngành và địa phương.

Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, ngành và địa phương tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các nội dung nêu trên trong báo cáo định kỳ hằng năm về công tác theo dõi thi hành pháp luật gửi về Bộ Tư pháp (qua Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm