Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai công bố văn bản cải chính thông tin về nhà đầu tư dự kiến mua cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
Văn bản của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh; Cổ đông của Công ty về việc cải chính thông tin nhà đầu tư dự kiến mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ của HAG.

Văn bản của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai

Theo văn bản, ngày 19/02/2024, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”, “HAG”) đã nhận được Quyết định số 154/QĐ-XPHC đề ngày 06/02/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) về việc xử phạt vi phạm hành chính, trong đó UBCKNN yêu cầu Công ty cải chính thông tin liên quan đến nhà đầu tư dự kiến mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ của Công ty là Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát (“Quỹ Việt Cát”). Bằng văn bản này, Công ty xin được cải chính thông tin nhà đầu tư dự kiến chào bán như sau:

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 07/22/NQ.HĐQT/HAGL ngày 22/4/2022, Công ty đã công bố thông tin về danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến được chào bán, trong đó số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối cho Quỹ Việt Cát là 47.619.047 cổ phiếu. Đến ngày 17/01/2023, Công ty nhận được Văn bản số 291/UBCK-QLCB của UBCKNN về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của HAG. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, do diễn biến giá cổ phiếu HAG trên thị trường chứng khoán không phù hợp với giá chào bán dự kiến nên việc chào bán không thể hoàn thành trong thời gian quy định tại khoản 3 Điều 48 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Sau đó, để triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/23/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 26/9/2023 (“NQĐHĐCĐ số 02”), HĐQT Công ty đã thông qua Nghị quyết HĐQT số 22/23/NQHĐQT-HAGL ngày 22/11/2023 về danh sách nhà đầu tư dự kiến mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ (“Nghị quyết số 22”), trong đó có thông tin sẽ phân phối cho Quỹ Việt Cát số lượng 60.000.000 cổ phiếu, tuy nhiên, đây là sự nhầm lẫn vì không nhận được sự từ chối đăng ký mua của Quỹ Việt Cát, cùng với việc có sai sót trong quá trình trao đổi thông tin giữa các bên, cho nên nội dung Biên bản họp và Nghị quyết số 22 đã ghi nhận chưa chính xác. Vì vậy, ngay sau đó, HĐQT đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 24/23/NQHĐQT-HAGL ngày 24/11/2023 về việc hủy để cập nhật lại danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Quỹ Việt Cát không còn nằm trong danh sách nhà đầu tư dự kiến mua cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

Công ty rất lấy làm tiếc về sự sai sót này và xin được cải chính thông tin về nhà đầu tư dự kiến mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ của Công ty. Công ty cam kết các thông tin nêu trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các nội dung đã công bố thông tin.

Đọc thêm