Điều kiện tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, trong đó đã quy định rõ điều kiện để người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất từ thời điểm nộp hồ sơ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Những đối tượng được hỗ trợ

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc theo quy định tại Điều 2 Luật BHXH.

Về điều kiện hỗ trợ, Quyết định (QĐ) nêu rõ, Một là: NSDLĐ đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4/2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 15% số lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị so với tháng 4/2021.

Số lao động tham gia BHXH tính giảm bao gồm: a) Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ), hợp đồng làm việc (HĐLV) theo quy định của pháp luật trừ đi số lao động mới giao kết HĐLĐ, HĐLV trong khoảng thời gian từ ngày 1/5/2021 đến ngày NSDLĐ có văn bản đề nghị; b) Số lao động đang tạm hoãn thực hiện HĐLĐ mà thời gian tạm hoãn thực hiện HĐLĐ từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng; c) Số lao động đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng; d) Số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

Hai là, số lao động tham gia BHXH tính giảm tại khoản 1 Điều này chỉ bao gồm người làm việc theo HĐLĐ, HĐLV không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương; không bao gồm NLĐ nghỉ việc hưởng lương hưu từ ngày 1/5/2021.

Tổng thời gian tạm dừng đóng không quá 12 tháng

Về thời gian tạm dừng đóng, QĐ cũng nêu rõ, NLĐ và NSDLĐ đủ điều kiện theo quy định tại Điều 5 QĐ này được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 6 tháng tính từ tháng NSDLĐ nộp hồ sơ đề nghị.

Đối với trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, nếu đủ điều kiện và được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại QĐ này thì tổng thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 không quá 12 tháng.

Khi hết thời gian tạm dừng đóng theo quy định trên, NLĐ và NSDLĐ tiếp tục đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng (đối với cả NLĐ ngừng việc hưởng tiền lương theo Điều 99 Bộ luật Lao động), số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật BHXH.

Kể từ thời điểm kết thúc thời gian được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, nếu NSDLĐ không thực hiện việc đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật BHXH.

Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, NLĐ đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, chế độ tử tuất hoặc chấm dứt HĐLĐ thì NSDLĐ và NLĐ thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho NLĐ.

Trình tự, thủ tục thực hiện

QĐ 23 quy định, trong thời gian từ ngày QĐ này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 30/6/2022, NSDLĐ nộp văn bản đề nghị theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo QĐ này cho cơ quan BHXH nơi đang tham gia BHXH, đồng thời gửi 01 bản cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) để theo dõi, giám sát.

Trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của NSDLĐ, cơ quan BHXH có trách nhiệm xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; trường hợp không giải quyết thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối với các trường hợp đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ LĐ-TB&XH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc.

Về phía ngành BHXH Việt Nam, ông Trần Đình Liệu, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chỉ đạo: “Việc triển khai hỗ trợ phải thực hiện nhanh chóng, kịp thời, không được phát sinh thêm bất kỳ thủ tục hành chính nào theo QĐ số 23/2021/QĐ-TTg và công văn hướng dẫn của ngành BHXH. Cơ quan BHXH phải chủ động trong việc xác nhận, tiếp nhận hồ sơ đề nghị, không để tình trạng nhận hồ sơ rồi trả lại đề nghị bổ sung”.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm