Đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống: Nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, sáng tạo tri thức

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đó là nội dung được nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ lãnh đạo Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật, Hội Khoa học - Kỹ thuật và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hôm qua (21/7).

Toàn cảnh hội nghi.

Toàn cảnh hội nghi.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ quá trình đổi mới đất nước; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới đất nước. Đồng thời, biểu thị sự thống nhất ý chí, quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, phát huy tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI đưa nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa… Để thực hiện mục tiêu trên, cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội, trong đó đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức đóng vai trò rất quan trọng.

Ông Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng chuyên sâu trên các lĩnh vực văn học, nghệ thuật, khoa học có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trên cơ sở đó tuyên truyền sâu rộng tới đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức cả nước, nâng cao hiệu quả của hoạt động văn hóa, lao động sáng tạo tri thức, tạo ra những sản phẩm, công trình có giá trị cao, thiết thực, góp phần hiện thực hóa một cách sinh động Nghị quyết trong đời sống thực tiễn.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các đại biểu cần tập trung nghiên cứu, nắm vững các nội dung chuyên sâu của Nghị quyết, những quan điểm chỉ đạo của Đại hội XIII về văn học, khoa học, từ đó tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao, các tác phẩm văn học nghệ thuật có tính Đảng sâu sắc, thiết thực. Tập trung nghiên cứu và xác định hệ giá trị quốc gia về văn hóa và phát triển hệ giá trị con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các Hội Văn học - Nghệ thuật, Hội Khoa học - Kỹ thuật, khuyến khích sáng tạo nhằm tạo ra các sản phẩm có giá trị, phục vụ sự phát triển của đất nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới…

Quá trình nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết, cần nhận thức sâu sắc và nghiêm túc, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2021 và là nhiệm vụ, công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách cẩn trọng, bài bản trong suốt cả nhiệm kỳ; bảo đảm mỗi cán bộ, đảng viên thuộc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật, Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật đều nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức,… Cùng với đó, khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bằng những kế hoạch, dự án, đề án cụ thể, với tinh thần bám sát thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, chất lượng, hiệu quả.

Ngoài ra, trong quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Theo đó, hàng năm, tiến hành kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện chương trình hành động, kế hoạch đã đề ra, làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị theo từng năm và cả nhiệm kỳ của tập thể cấp ủy Liên hiệp, các hội chuyên ngành, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên. Ông Phùng Xuân Nhạ bày tỏ mong muốn các đại biểu phát huy truyền thống cách mạng, các thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng một cách hiệu quả, thiết thực, sinh động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII trong cuộc sống.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo chuyên đề: “Những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; những chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ qua các kỳ Đại hội; nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới” và chuyên đề “Phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo”. Đây là hai chuyên đề có ý nghĩa quan trọng, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị sau Hội nghị này, lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật, Hội Khoa học - Kỹ thuật tiếp tục tổ chức quán triệt cho đội ngũ cán bộ, văn nghệ sỹ, trí thức về những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, đổi mới cơ chế hoạt động, quan tâm đầu tư đúng mức nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ. Cùng với đó, hoàn thiện hành lang pháp lý, tập trung nguồn lực, khuyến khích và tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ khoa học, văn nghệ sỹ sáng tạo.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm