Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Quốc hội sẽ đóng góp thiết thực trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trao đổi với Báo PLVN, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường tin tưởng, hoạt động Quốc hội sắp tới sẽ có nhiều đổi mới, góp phần đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII đã đề ra.

Cử tri bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XI và Đại biểu HĐND các cấp.

Cử tri bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XI và Đại biểu HĐND các cấp.

Tổng Thư ký Quốc hội (QH), Chủ nhiệm Văn phòng QH Bùi Văn Cường cho biết: Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Bí thư Đảng đoàn, Đảng đoàn QH đang xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, các cơ quan của QH, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình đang đề xuất những đề án, chương trình hoạt động đổi mới từ xây dựng pháp luật, giám sát tối cao đến quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Tới đây, khi chương trình hành động này được thông qua thì bằng những đề án cụ thể, hoạt động QH chắc chắn sẽ có nhiều đổi mới và những đổi mới trong hoạt động của QH sẽ đóng góp rất thiết thực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước, làm sao cho đất nước ta phát triển, dân nước ta phải giàu và chúng ta phải đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng xác định: “Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh và giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại”; đồng thời, yêu cầu “Cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược bảo vệ Tổ quốc; trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; trong từng địa phương, vùng, địa bàn chiến lược và trong từng nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch cụ thể”... Theo đó, mỗi cơ quan vẫn còn dư địa để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của mình để từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động QH theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã nêu, như: Tiếp tục cải tiến cách thức tiến hành kỳ họp; nâng cao chất lượng tổng hợp các phiên thảo luận tại tổ để QH tập trung thảo luận, tranh luận những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. 

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Quốc hội sẽ đóng góp thiết thực trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII ảnh 1
 Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng QH Bùi Văn Cường

Cụ thể, Văn phòng QH được giao phối hợp tham mưu, phục vụ xây dựng chương trình hành động của Đảng đoàn QH và xây dựng chương trình hành động của Văn phòng QH để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết 161, tổ chức lớp chuyên đề cụ thể theo từng lĩnh vực, có kế hoạch cụ thể… Ủy ban Quốc phòng và An ninh tiếp tục quán triệt, bám sát Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của QH để có định hướng trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát cũng như quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, hợp tác quốc tế, đối ngoại. 

Ủy ban Đối ngoại của QH thì khởi thảo kế hoạch, chương trình hành động về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của QH; những quan điểm, định hướng lớn về công tác đối ngoại được nêu trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trong đó có định hướng tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước.

Để xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các lĩnh vực phụ trách của Ủy ban Kinh tế, từ quản lý kinh tế, đất đai, tiền tệ, ngân hàng đến các dự án quan trọng quốc gia… đều có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Vì vậy, Ủy ban và Vụ chuyên môn sẽ tiếp tục quán triệt và nhận thức sâu rộng về vị trí, vai trò của mình trong hoạt động của QH, bám sát quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế, xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên…

Ủy ban Về các vấn đề xã hội sẽ tiếp tục hoàn thiện việc tổng kết thực hiện một số luật để ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội và tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII và các nghị quyết liên quan. Có giải pháp đối với những vấn đề cần thiết phải thể chế hóa Nghị quyết của Đảng, cụ thể hóa Hiến pháp, cuộc sống đòi hỏi phải điều chỉnh bằng luật nhưng các cơ quan có trách nhiệm không quan tâm xây dựng, đề xuất xây dựng… Bám sát các quan điểm rất lớn, rất mới và các nội dung về quản lý, phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội đã được nêu rất đầy đủ, toàn diện tại Nghị quyết Đại hội XIII, các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết chuyên đề của Trung ương về chăm sóc sức khỏe nhân dân, dân số…, từ đó có những định hướng dài hạn về xây dựng pháp luật để QH ngày càng chủ động hơn trong việc thực hiện vai trò lập pháp; đề xuất các vấn đề cần có sự giám sát của QH, giám sát của Ủy ban Thường vụ QH và giám sát của Ủy ban để bảo đảm hiệu quả thực thi các chính sách, pháp luật về xã hội.

Tới đây, Ban Chấp hành Trung ương sẽ nghiên cứu ban hành một nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó, tập trung vào hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước; chiến lược xây dựng hệ thống pháp luật và cải cách tư pháp. Bởi thế, Ủy ban Pháp luật của QH sẽ chủ động rà soát, nghiên cứu các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách để đóng góp ý kiến cho Đảng đoàn QH, Ban Chấp hành Trung ương… 

 Được biết, trong một lần làm việc với cơ quan của QH, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ đã đề cập đến công tác trọng tâm của QH là lập pháp. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh quan điểm xây dựng Nhà nước kiến tạo phát triển. Như vậy, luật pháp phải theo tư duy kiến tạo phát triển. Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch QH cũng lưu ý việc bảo đảm tính ổn định của hệ thống pháp luật. Phải khắc phục tình trạng luật khung, luật ống nhưng cũng cần khắc phục câu chuyện quá câu nệ, “máy móc”, nhiều vấn đề chưa đủ rõ vẫn quy định “cứng” trong luật song lại không giao cho Chính phủ hướng dẫn chi tiết khiến “đời sống” của luật bị rút ngắn. Theo Chủ tịch QH, cả hai hướng này đều phải khắc phục để tận dụng được những lợi thế của một nước đang chuyển đổi.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm