Giám sát hoạt động khai thác nước: Bảo đảm chính xác, trung thực, khách quan

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư 17/2021/TT-BTNMT quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, Nhà nước giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước đối với tổ chức, cá nhân (cơ sở) có công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước (trừ khai thác, sử dụng nước biển) như: công trình hồ chứa khai thác nước mặt để phát điện với công suất lắp máy trên 50kW, bao gồm cả hồ chứa thủy lợi kết hợp với phát điện; công trình hồ chứa khai thác nước mặt có quy mô trên 0,1m3/giây đối với trường hợp cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; trên 100m3/ngày đêm đối với trường hợp cấp nước cho các mục đích khác; công trình cống, trạm bơm và các công trình khai thác nước mặt khác có quy mô trên 0,1m3/giây đối với trường hợp cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; trên 100m3/ngày đêm đối với trường hợp cấp nước cho các mục đích khác; công trình khai thác nước dưới đất với quy mô trên 10m3/ngày đêm.

Việc giám sát bảo đảm chính xác, trung thực, khách quan và thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về khai thác, sử dụng tài nguyên nước; bảo đảm tính hệ thống, kịp thời, đầy đủ và liên tục nhằm kiểm soát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ thông tin, dữ liệu về mặt không gian và thời gian, giữa Trung ương, địa phương và trên từng lưu vực sông; bảo đảm tính thống nhất giữa yêu cầu về giám sát với hoạt động quan trắc của cơ sở được cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước; các thông số giám sát được quan trắc, đo đạc trực tiếp hoặc tính toán gián tiếp qua các thông số đo đạc khác nhưng phải bảo đảm tính chính xác và trung thực.

Thông tư 17/2021/TT-BTNMT quy định khá cụ thể việc giám sát hoạt động khai thác, sử dụng nước đối với công trình hồ chứa để phát điện và giám sát hoạt động khai thác đối với công trình hồ chứa để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và cho các mục đích khác.

Theo đó, việc giám sát hoạt động khai thác, sử dụng nước mặt đối với công trình hồ chứa thủy điện hoặc hồ chứa thủy lợi kết hợp thủy điện được thực hiện như sau:

Về thông số giám sát gồm: mực nước hồ; lưu lượng xả duy trì dòng chảy tối thiểu (nếu có); lưu lượng xả qua nhà máy; lưu lượng xả qua tràn.

Hình thức giám sát: hồ chứa có dung tích toàn bộ từ một (01) triệu m3 trở lên: thực hiện giám sát tự động, trực tuyến đối với các thông số quy định tại khoản 1 Điều này và giám sát bằng camera đối với các thông số quy định tại điểm b, điểm c và điểm d khoản 1 Điều này; hồ chứa có dung tích toàn bộ nhỏ hơn một (01) triệu m3: thực hiện giám sát tự động, trực tuyến đối với các thông số quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 1 Điều này, thực hiện giám sát định kỳ đối với thông số quy định tại điểm d khoản 1 Điều này; giám sát bằng camera đối với các thông số quy định tại điểm b, điểm d khoản 1 Điều này.

Cũng theo Thông tư, đối với thông số giám sát tự động, trực tuyến, không quá 15 phút 01 lần; đối với thông số giám sát định kỳ, tối thiểu vào các thời điểm 01 giờ, 07 giờ, 13 giờ, 19 giờ trong mùa lũ; không quá 12 giờ 01 lần và tối thiểu vào các thời điểm 07 giờ và 19 giờ trong mùa cạn và phải cập nhật số liệu vào hệ thống giám sát trước 10 giờ sáng ngày hôm sau.

Đối với việc giám sát hoạt động khai thác, sử dụng nước mặt đối với công trình hồ chứa để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và cho các mục đích khác được thực hiện như sau:

Thông số giám sát gồm: mực nước hồ; lưu lượng xả duy trì dòng chảy tối thiểu (nếu có); lưu lượng khai thác; lưu lượng xả qua tràn; chất lượng nước trong quá trình khai thác (nếu có).

Về hình thức giám sát, hồ chứa có dung tích toàn bộ từ ba (03) triệu m3 trở lên: thực hiện giám sát tự động, trực tuyến đối với các thông số quy định tại điểm a, điểm b, điểm c và điểm d khoản 1 Điều này, giám sát định kỳ với thông số quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này; hồ chứa có dung tích toàn bộ từ một (01) triệu m3 đến dưới ba (03) triệu m3: thực hiện giám sát tự động, trực tuyến đối với các thông số quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 1 Điều này, giám sát định kỳ đối với thông số quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này; hồ chứa có dung tích toàn bộ dưới một (01) triệu m3: thực hiện giám sát định kỳ đối với các thông số quy định tại khoản 1 Điều này.

Đối với các thông số giám sát tự động, trực tuyến và thông số giám sát định kỳ, thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 10 của Thông tư này; đối với thông số chất lượng nước trong quá trình khai thác quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này, thực hiện cập nhật số liệu vào hệ thống giám sát không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả phân tích. Vị trí, thông số, tần suất quan trắc chất lượng nước phục vụ giám sát thực hiện theo quy định của giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (nếu có).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/11/2021.

Cùng chuyên mục
Bốn nhóm đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế quân nhân

Bốn nhóm đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế quân nhân

(PLVN) -  Năm 2022, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng tiếp tục thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng do Bộ Quốc phòng quản lý theo quy trình tăng, giảm, gia hạn giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, theo Hướng dẫn số 500/HD-BHXH của Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng về hướng dẫn thủ tục hồ sơ, quy trình cấp, quản lý và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong Bộ Quốc phòng.

Đọc thêm