Hải Dương triển khai phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mục đích của việc triển khai phong trào này là tỉnh Hải Dương muốn phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đến năm 2025 thực hiện phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số...

Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương trong một buổi thuyết trình về chuyển đổi số với doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương trong một buổi thuyết trình về chuyển đổi số với doanh nghiệp.

Ngày 25/8, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng đã ban hành kế hoạch triển khai phong trào thi đua "Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025".

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu, phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng, đồng bộ, xuyên suốt đến tất cả các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh, với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực và đạt hiệu quả.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị coi việc thực hiện phong trào thi đua là nhiệm vụ quan trọng, song hành cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Công tác khen thưởng đảm bảo dân chủ, chính xác, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng, đúng theo quy định hiện hành.

Kế hoạch cũng nêu: nội dung của phong trào thi đua nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội về chuyển đổi sổi; nâng cao nhận thức về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số, gắn tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ của chuyển đổi số với các nghị quyết, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triến kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của cơ quan, đơn vị.

Hải Dương triển khai phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025” ảnh 1

Hải Dương ban hành kế hoạch triển khai phong trào thi đua "Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025".

Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi cho chuyển đổi số, xây dựng các cơ chế, khuyến khích các hoạt động nghiên cứu, áp dụng công nghệ mới, sản phẩm mới, dịch vụ mới, mô hình mới. Tăng công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên lao động về chuyển đổi số; thu hút nhân lực công nghệ tin chất cao sẵn sàng tham gia vào quá trình đổi số.

Ưu tiên chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số, trọng tâm là phát triển hạ tầng số, tạo lập dữ liệu mở, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, nâng cao chỉ số xếp hạng của tỉnh về chuyển đổi số.

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số, chuyển dịch từ lắp ráp, gia công về công nghệ thông tin sang làm sản phẩm công nghệ số, công nghệ 4.0, phát triển nội dung số, công nghiệp sáng tạo, kinh tế nền tảng, kinh tế chia sẻ, thương mại điện tử và sản xuất thông minh. Thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Huy động nguồn lực đầu tư nâng cấp hạ tầng thiết bị và ứng dụng đồng bộ, hiện đại sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và sự chuyển đối của điện tử...

Ngoài ra, phong trào thi đua sẽ chú trọng ưu tiên, đẩy mạnh thi đua chuyển đổi số ở một số lĩnh vực như:

Lĩnh vực nông nghiệp: Xây dựng, phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, chú trọng nông nghiệp thông minh. Ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh. Xây dựng các hệ thống dữ liệu lớn của ngành về đất đai, cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Xây dựng mạng lưới quan sát, giám sát tích hợp trên không và mặt đất; thúc đẩy cung cấp thông tin về môi trường, thời tiết, chất lượng đất đai; hỗ trợ chia sẻ các thiết bị nông nghiệp qua các nền tảng số. Tích hợp giữa sản xuất và lưu thông dựa trên hệ thống chợ thương mại điện tử, chợ thông minh và các ứng dụng logistic. Áp dụng các phương thức thanh toán thông minh dựa trên các công nghệ như: thanh toán thẻ, ví điện tử, hạn chế sử dụng tiền mặt.

Lĩnh vực sản xuất công nghiệp: Chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp theo hướng chú trọng phát triển các trụ cột: xây dựng chiến lược và cơ cấu tổ chức thông minh, xây dựng nhà máy thông minh, vận hành thông minh, tạo ra các sản phẩm thông minh, xây dựng dịch vụ về dữ liệu và phát triển kỹ năng số cho người lao động.

Lĩnh vực du lịch: Xây dựng Cổng thông tin du lịch tỉnh Hải Dương; xây dựng các ứng dụng hỗ trợ khách du lịch, ứng dụng công nghệ thực tế ảo, công nghệ trí tuệ nhân tạo; đẩy mạnh ứng dụng thanh toán trực tuyến (qua ví, thẻ ngân hàng trực tuyến, QR Code...).

Lĩnh vực tài chính - ngân hàng: Tập trung xây dựng và triển khai đồng bộ thống nhất các hệ thống thông tin về hạ tầng mạng, cơ sở dữ liệu chuyên ngành tài chính; xây dựng tài chính số, tài chính thông minh. Chuyển đổi số trong các ngân hàng thương mại; cung cấp dịch vụ ngân hàng số theo hướng phát triển, đổi mới sáng tạo.

Lĩnh vực giao thông vận tải và logistics: Phát triển hệ thống giao thông thông minh, tập trung vào các hệ thống giao thông đô thị, các tuyến đường tỉnh lộ, quốc lộ. Chuyển đổi việc quản lý kết cấu hạ tầng giao thông...

Lĩnh vực tài nguyên và môi trường: Xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quản lý về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bản đồ số...

Lĩnh vực y tế: Phát triển nền tảng hỗ trợ khám, chữa bệnh từ xa; xây dựng và từng bước hình thành hệ thống chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh dựa trên các công nghệ số...

Lĩnh vực giáo dục: Phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa; ứng dụng triệt để công nghệ số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập; số hóa tài liệu, giáo trình...

Lĩnh vực quốc phòng, an ninh: Xây dựng, hoàn thiện quy hoạch và phát triển hạ tầng công nghệ thông tin gắn với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa trong lực lượng vũ trang của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cũng yêu cầu doanh nghiệp viễn thông, các doanh nghiệp công nghệ số, các doanh nghiệp thực hiện chuyển đối số xây dựng kế hoạch thực hiện, chủ động thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của doanh nghiệp, phát triển hạ tầng số, nền tảng số, làm chủ công nghệ lõi, đảm bảo an toàn, an ninh mạng, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực của Phong trào thi đua, chịu trách nhiệm chủ động tham mưu tổ chức thực hiện Kế hoạch này, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch. Phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh...

Cùng chuyên mục

Đọc thêm