Học tập và làm theo gương Bác nghiêm túc, hiệu quả, thực chất

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Yêu cầu trên được Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức chiều qua (19/5).

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì Hội nghị.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì Hội nghị.

Khơi lên tâm huyết, trách nhiệm, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá, dù trong hoàn cảnh không thuận lợi do đại dịch COVID-19 mang lại nhưng cấp ủy, chính quyền các cấp đã tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01 (KL 01) với tinh thần rất khẩn trương, nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Cùng với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhất là công tác xây dựng Đảng về đạo đức đang được Đảng ta đẩy mạnh thực hiện, phong trào học tập, làm theo gương Bác đã khơi lên tâm huyết, trách nhiệm, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực sự tạo ra bầu không khí mới về xây dựng đạo đức trong Đảng, trong xã hội, siết chặt, tăng cường một cách hiệu quả trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ Đảng và hệ thống chính trị. Góp phần tạo một bước chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, từng bước đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Từ đó, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đảng viên.

Việc tổ chức triển khai thực hiện KL 01 cũng cho thấy sự linh hoạt, sáng tạo, thích ứng rất kịp thời, hiệu quả trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19, thể hiện tinh thần thống nhất, đồng lòng: “Tiền hô hậu ủng”, “Nhất hô bá ứng”, “Trên dưới đồng lòng”, “Dọc ngang thông suốt” trong Đảng và trong xã hội…

Nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác, trách nhiệm, nêu gương

Cho rằng việc triển khai thực hiện KL 01 vẫn còn tồn tại những hạn chế, bất cập, chưa được như kỳ vọng, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cấp, các ngành cần chú trọng một số vấn đề trong thực hiện KL 01 thời gian tới.

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận 01, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận 21 về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Quy định 37 về những điều đảng viên không được làm… Trong đó chú trọng, tập trung làm tốt hơn nữa 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên mà Tổng Bí thư đã chỉ rõ tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05.

Theo đó, học tập Bác là học tư tưởng, thế giới quan và nhân sinh quan cách mạng, đạo đức cách mạng và phong cách của người chiến sĩ cộng sản chân chính. Làm cho tư tưởng của Người thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, cội nguồn sức mạnh to lớn, để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Làm theo Bác là thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo”, hiện thực hoá bằng những chương trình hành động việc làm thiết thực, cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng... Nêu gương: thực hiện đồng thời, gắn kết việc học tập với làm theo Bác và nêu gương, phát huy hiệu quả mối quan hệ giữa ba nhiệm vụ này. “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, theo tinh thần Bác đã dạy: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

Thứ hai, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác, trách nhiệm, nêu gương trong việc học tập và làm theo Bác, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.

Thứ ba, khẩn trương xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới để làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện, đồng thời làm căn cứ đánh giá cán bộ, đảng viên. Từ đó, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Thứ tư, tiếp tục nghiên cứu, triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Chú ý quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước; xác định phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta.

Thứ năm, tăng cường và phát huy vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm cho việc học tập và làm theo gương Bác được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm