Hướng dẫn quy trình triển khai các văn bản, nghị quyết của Trung ương tại Bộ Tư pháp

(PLVN) -Ngày 12/11/2019, Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp đã ký Hướng dẫn số 514-HD/BCSĐ hướng dẫn nội dung, quy trình triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên tại Bộ Tư pháp.

Hướng dẫn được ban hành nhằm áp dụng thống nhất về nội dung, quy trình phân công trách nhiệm trong tổ chức thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên tại Bộ Tư pháp, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, từng bước đưa công tác này vào nề nếp, ổn định, bền vững, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành.

Về nội dung triển khai thực hiện văn bản, nghị quyết

Theo Hướng dẫn số 514-HD/BCSĐ, nội dung triển khai thực hiện văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên tại Bộ Tư phápbao gồm:

Thứ nhất, tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, phổ biến các văn bản, nghị quyết, bao gồm: i) Đăng tải toàn văn văn bản, nghị quyết lên Trang thông tin công tác Đảng - Đoàn thể thuộc Cổng thông tin điện tử của Bộ (trừ các văn bản không được phép đăng tải công khai); sao gửi các văn bản, nghị quyết đến các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan để tổ chức việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên thuộc phạm vi quản lý; ii) Tổ chức các Hội nghị thông báo nhanh, Hội nghị học tập chuyên đề để nghiên cứu, quán triệt, phổ biến nội dung của văn bản, nghị quyết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ; iii) Tổ chức việc học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội; iv) Viết báo cáo thu hoạch cá nhân sau khi được học tập, quán triệt, phổ biến văn bản, nghị quyết (nếu có yêu cầu).

Thứ hai, xây dựng Kế hoạch, Chương trình triển khai thực hiện văn bản, nghị quyết. Theo đó, đơn vị được giao chủ trì thực hiện văn bản, nghị quyết có trách nhiệm rà soát, xác định rõ các nhiệm vụ Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ, các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ phải tổ chức thực hiện, bao gồm nhiệm vụ thường xuyên hằng năm; nhiệm vụ phải triển khai ngay (nếu có). Trong trường hợp văn bản, nghị quyết yêu cầu phải xây dựng Chương trình hành động hoặc Kế hoạch triển khai thực hiện thì tổ chức việc nghiên cứu, tham mưu xây dựng, trình Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ ban hành Chương trình hành động.

Thứ ba, tổ chức thực hiện các Chương trình, Kế hoạch triển khai thực hiện văn bản, nghị quyết. Căn cứ vào nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan có trách nhiệm cụ thể hóa các nhiệm vụ phải triển khai thực hiện thường xuyên hằng năm trong Chương trình, Kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị, tổ chức và bố trí các nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện. 

Thứ tư, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình, Kế hoạch triển khai thực hiện và lưu trữ hồ sơ tài liệu: Cơ quan, đơn vị, tổ chức phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động, Kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết tại Bộ, ngành. Xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên. Đồng thời phải quan tâm kiểm tra, giám sát việc thực hiện (định kỳ, thường xuyên, đột xuất); sơ kết, tổng kết, báo cáo, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao trong văn bản, nghị quyết; đề xuất khen thưởng, xử lý vi phạm theo quy định; có trách nhiệm lập, quản lý, lưu trữ hồ sơ, theo dõi kết quả tổ chức triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên tại Bộ Tư pháp.

Về quy trình triển khai thực hiện văn bản, nghị quyết

Hướng dẫn số 514-HD/BCSĐ cũng làm rõ quy trình triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên tại Bộ gồm 06 bước:

Bước 1: Tiếp nhận, phân loại và xử lý văn bản: Văn phòng Bộ (Văn thư) tiếp nhận, phân loại văn bản và trình Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ xử lý, phân công, giao nhiệm vụ theo quy trình xử lý văn bản chung của Bộ.

Bước 2: Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ xử lý văn bản, phân công, giao nhiệm vụ: Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ cho ý kiến xử lý, giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị, tổ chức chủ trì tham mưu thực hiện theo quy trình chung. Chỉ đạo sao gửi 01 bản cho Văn phòng Đảng - Đoàn thể để theo dõi chung; chủ trì hoặc phối hợp tham mưu xử lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Văn phòng Đảng - Đoàn thể có trách nhiệm lập hồ sơ theo dõi tình hình triển khai thực hiện văn bản, nghị quyết và tham mưu, tổ chức việc học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nội dung văn bản, nghị quyết.

Bước 3: Tổ chức việc học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nội dung văn bản, nghị quyết đến đảng viên, cán bộ, hội viên. Theo đó, Văn phòng Đảng - Đoàn thể chủ trì tham mưu Đảng ủy Bộ hoặc phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ có văn bản chỉ đạo, sao gửi văn bản, nghị quyết yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, phổ biến văn bản cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên; chuyển văn bản, nghị quyết đến Cổng Thông tin điện tử của Bộ để thực hiện việc đăng tải công khai (trừ văn bản không được đăng tải công khai). Tùy theo tính chất, nội dung của văn bản, nghị quyết, Văn phòng Đảng – Đoàn thể phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ nghiên cứu, tham mưu tổ chức Hội nghị thông báo nhanh, Hội nghị học tập, quán triệt văn bản, nghị quyết cho cán bộ chủ chốt (đối với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; các văn bản, nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương và một số văn bản khác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư). Các cấp ủy, tổ chức đảng chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức việc học tập, quán triệt, phổ biến toàn văn văn bản, nghị quyết đến từng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (có liên hệ với chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, tổ chức). Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên có trách nhiệm tự nghiên cứu, học tập văn bản, nghị quyết; viết Báo cáo thu hoạch (nếu có yêu cầu) và cụ thể hóa, triển khai thực hiện trong hoạt động chuyên môn được giao thực hiện.

Bước 4: Xây dựng Kế hoạch, Chương trình triển khai thực hiện văn bản, nghị quyết (trong trường hợp văn bản, nghị quyết yêu cầu phải xây dựng):Tùy theo tính chất, yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong văn bản, nghị quyết, cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao chủ trì triển khai thực hiện có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Bộ bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, Ngành Tư pháp để rà soát các nhiệm vụ của Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ, của cấp ủy, tổ chức đảng phải tổ chức thực hiện.

Bước 5: Tổ chức thực hiện Chương trình, Kế hoạch triển khai thực hiện văn bản, nghị quyết: Cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao chủ trì triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình, Kế hoạch triển khai thực hiện văn bản, nghị quyết có trách nhiệm cụ thể hóa các nhiệm vụ phải triển khai thực hiện thường xuyên hằng năm trong Chương trình, Kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị, tổ chức và bố trí các nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện. 

Bước 6: Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Chương trình, Kế hoạch triển khai thực hiện và lưu trữ hồ sơ tài liệu. Tùy theo yêu cầu, nội dung, tính chất của văn bản, nghị quyết và nhiệm vụ đề ra trong Chương trình hành động, Kế hoạch triển khai thực hiện văn bản, nghị quyết, Đảng ủy Bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, tổ chức đảng đưa việc kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương và của cấp ủy cấp trên vào Chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm và đưa vào nội dung kiểm tra, giám sát theo chuyên đề trong các Đoàn kiểm tra, giám sát hoặc các đợt kiểm tra, giám sát. Cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao chủ trì thực hiện văn bản, nghị quyết có trách nhiệm sơ kết, tổng kết, xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc theo thời điểm được đề ra trong Chương trình, Kế hoạch. 

Về trách nhiệm tổ chức thực hiện

Hướng dẫn số 514-HD/BCSĐ giao Văn phòng Đảng - Đoàn thể chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu, giúp Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ tổ chức triển khai thực hiện Hướng dẫn này; hướng dẫn nghiệp vụ, thường xuyên đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện và tổng hợp kết quả báo cáo Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ. Hằng năm tham mưu tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả tổ chức triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên tại Bộ Tư pháp theo quy định.Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Hướng dẫn này; phân công, giao nhiệm vụ cho đơn vị, cá nhân làm đầu mối tham mưu, triển khai thực hiện và bảo đảm nguồn lực để triển khai thực hiện; chịu trách nhiệm trước Ban cán sự đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Cơ quan, đơn vị, tổ chức chủ trì triển khai thực hiện văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên chịu trách nhiệm trước Ban cán sự đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ về việc tổ chức triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết do mình được giao chủ trì thực hiện. Cục Kế hoạch - Tài chính tham mưu bảo đảm kinh phí cho việc tổ chức triển khai thực hiện văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên tại Bộ Tư pháp theo Hướng dẫn này./. 

Cùng chuyên mục
Trường Đại học Luật Hà Nội chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Luật học và phát triển năm 2022

Trường Đại học Luật Hà Nội chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Luật học và phát triển năm 2022

(PLVN) - Với mục tiêu phát triển thành trường đại học trọng điểm định hướng nghiên cứu, thể hiện trách nhiệm xã hội, sự tiên phong và với mong muốn góp phần tích cực hơn nữa trong tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội chọn chủ đề “Một số vấn đề về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” làm trọng tâm cho toàn bộ các hoạt động khoa học thuộc khuôn khổ Diễn đàn Luật học và Phát triển năm 2022.

Đọc thêm