Hướng dẫn thanh toán khám, chữa bệnh BHYT theo mức lương mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ Y tế hướng dẫn áp dụng mức lương cơ sở trong thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong giai đoạn chuyển tiếp từ ngày 1/7 đến 31/12/2023.
Ảnh minh họa: Ngọc Nga
Ảnh minh họa: Ngọc Nga

Bộ Y tế ban hành Công văn số 4082/BYT-BH về việc áp dụng mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ trong thanh toán chi phí KCB BHYT.

Theo đó, Bộ Y tế hướng dẫn áp dụng mức lương cơ sở trong thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong giai đoạn chuyển tiếp từ ngày 1/7/2023 đến ngày 31/12/2023. Cụ thể như sau:

Về mức hưởng BHYT theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, hoặc trường hợp người bệnh vào viện hoặc bắt đầu đợt điều trị trước ngày 01/7/2023 nhưng ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị từ ngày 1/7/2023: Chi phí cho một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở, tương đương thấp hơn 270.000 đồng.

Về mức thanh toán trực tiếp theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP từ ngày 1/7/2023, hoặc trường hợp người bệnh vào viện hoặc bắt đầu đợt điều trị trước ngày 1/7/2023 nhưng ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị từ ngày 1/7/2023:

Trường hợp khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định, nhưng số tiền tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm khám bệnh, chữa bệnh, tương đương không quá 270.000 đồng.

Trường hợp khám bệnh, chữa bệnh nội trú, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định nhưng số tiền tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện, tương đương không quá 900.000 đồng.

Trường hợp người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh và tương đương không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT (trừ trường hợp cấp cứu), số tiền tối đa không quá 1,0 lần mức lương cơ sở, tương đương không quá 1.800.000 đồng.

Trường hợp người bệnh đến khám, chữa bệnh nội trú tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trung ương và tương đương không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT (trừ trường hợp cấp cứu), thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định nhưng số tiền tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện, tương đương không quá 4.500.000 đồng.

Mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 3 Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT:

- Trường hợp người bệnh vào viện từ ngày 1/7/2023: tương đương không vượt quá 81.000.000 đồng.

- Trường hợp người bệnh vào viện hoặc bắt đầu đợt điều trị trước ngày 1/7/2023 nhưng ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị từ ngày 01/7/2023: Mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật được xác định theo thời điểm kết thúc dịch vụ kỹ thuật, cụ thể:

+ Trước ngày 1/7/2023: Áp dụng mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 38/2029/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, tương đương không vượt quá 67.050.000 đồng.

+ Từ ngày 1/7/2023: Áp dụng mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, tương đương không vượt quá 81.000.000 đồng.

Từ ngày 1/7/2023 và trường hợp người bệnh vào viện hoặc bắt đầu đợt điều trị trước ngày 1/7/2023 nhưng ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị từ ngày 1/7/2023 thì số tiền cùng chi trả chi phí KCB BHYT trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở để xác định quyền lợi không cùng chi trả theo quy định.

Đọc thêm