Khánh Hòa phấn đấu thành một trong những trung tâm kinh tế của đất nước

(PLVN) - Giai đoạn 2020 - 2025, Khánh Hòa sẽ huy động tối đa các nguồn lực tập trung xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, trở thành trung tâm kinh tế - du lịch, khoa học và công nghệ, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển, kinh tế du lịch và chăm sóc sức khỏe nhân dân của vùng duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên và của cả nước. 

Khánh Hòa đang từng bước trở thành một trong những trung tâm kinh tế động lực và trung tâm du lịch lớn.

Khánh Hòa đang từng bước trở thành một trong những trung tâm kinh tế động lực và trung tâm du lịch lớn.

16/20 chỉ tiêu đạt và vượt

 Theo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (diễn ra từ ngày 12 - 14/10 tới đây), sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, có 16/20 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đạt và vượt. Mục tiêu xây dựng Khánh Hòa giàu đẹp đã được quan tâm triển khai thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. So với khu vực và cả nước, Khánh Hòa đang từng bước trở thành một trong những trung tâm kinh tế động lực và trung tâm du lịch lớn. 

Giai đoạn 2016 - 2020, quy mô GRDP của Khánh Hòa xếp thứ 24/63 tỉnh, thành phố trong cả nước (trong đó quy mô ngành dịch vụ xếp thứ 12/63); xếp thứ 4/14 tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung (quy mô ngành dịch vụ xếp thứ 4/14); xếp thứ 3/8 tỉnh, thành phố khu vực duyên hải Nam Trung bộ (quy mô ngành dịch vụ xếp thứ 2/8, sau TP Đà Nẵng).

Trong giai đoạn này, GRDP bình quân đầu người của Khánh Hòa xếp trong khoảng từ 14 - 17/63 tỉnh, thành phố; xếp thứ 3/14 tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung; xếp thứ 3/8 tỉnh, thành phố khu vực duyên hải Nam Trung bộ. Khánh Hòa tiếp tục duy trì là một trong 16 tỉnh có đóng góp vào ngân sách Trung ương. 

Hệ thống các đô thị trên địa bàn tỉnh từng bước được đầu tư đồng bộ theo hướng văn minh, hiện đại; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng khu vực phi nông nghiệp, giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp; phát triển các ngành dịch vụ có hàm lượng tri thức và công nghệ cao; thu nhập bình quân đầu người tăng và không ngừng chăm lo sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục - đào tạo tăng lên, khoa học - công nghệ được quan tâm; công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, di tích lịch sử được tăng cường. Đồng thời, triển khai tốt nhiệm vụ xây dựng, củng cố các tiềm lực trong khu vực phòng thủ tỉnh, bảo đảm hài hòa phát triển kinh tế đi đôi với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh.

Công tác chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tỉnh triển khai bài bản, thường xuyên, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị trong tỉnh và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, Báo cáo chính trị cũng nhận định: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh hiện có. Công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, môi trường, đầu tư, kinh doanh, thông tin, báo chí… còn nhiều bất cập, hạn chế. Chất lượng cuộc sống của nhân dân đã được cải thiện nhưng tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị còn một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. 

Trở thành một trong những trung tâm kinh tế của cả nước

Giai đoạn 2020 - 2025, Khánh Hòa thực hiện chủ trương nhất về đẩy mạnh phát triển kinh tế, với tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hàng năm đạt 7,5% trở lên; GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 5.685 USD; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tiếp tục tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ (chiếm 52,6%), công nghiệp, xây dựng (chiếm 31,1%) và giảm tỷ trọng các ngành nông, lâm, thủy sản (chiếm 7,8%); kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2025 đạt 2 tỷ USD; thu ngân sách nội địa năm 2025 gấp 2,2 lần so với năm 2020.

Mục tiêu tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm 2021 - 2025 đạt trên 360 nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân hàng năm trên 12%; tỷ lệ huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội/GRDP hàng năm đạt 55 - 60%; tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trong GRDP bình quân hàng năm đạt 32,8%; tốc độ tăng năng suất lao động (giá so sánh) bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 6,8%.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Quyết tâm khắc phục các hạn chế, khuyết điểm để củng cố niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân.

Thường xuyên chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; tập trung công tác giảm nghèo, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực miền núi.

Đồng thời, làm tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững sự ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, nhằm tạo môi trường ổn định để tỉnh phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.

Bên cạnh đó, Khánh Hòa cũng đưa ra 4 đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Một là, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch tỉnh; tập trung cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công khai, minh bạch, bình đẳng để thu hút đầu tư xã hội. Hai là, tập trung phát triển khu vực Bắc Vân Phong, tạo động lực phát triển mới. Ba là, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động; thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo. Bốn là, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, hướng tới mục tiêu tỉnh Khánh Hòa trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương, có chất lượng môi trường sống tốt và là trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế.

Ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa - khẳng định, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa tin tưởng toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần quyết tâm, tính năng động, sáng tạo để phát huy tốt lợi thế, khắc phục những khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra; xây dựng tỉnh Khánh Hòa giàu đẹp, trở thành một trong những trung tâm kinh tế của cả nước. Mục tiêu đến năm 2025, Khánh Hòa trở thành một trong những trung tâm kinh tế của cả nước, trung tâm du lịch lớn của khu vực và quốc tế. Đến năm 2030, Khánh Hòa phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, trở thành đô thị trực thuộc Trung ương. Đến năm 2045, Khánh Hòa trở thành địa phương phát triển hiện đại; thu nhập bình quân của người dân thuộc nhóm các tỉnh, thành phố cao nhất cả nước. 

Ngày 3/10, tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco) đã tổ chức lễ tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và tri ân người lao động nhân dịp kỷ niệm 37 năm thành lập (4/10/1983 - 4/10/2020).

Khánh Hòa phấn đấu thành một trong những trung tâm kinh tế của đất nước ảnh 1
Trao tặng Huy hiệu Khatoco 35 năm. 

Tại buổi lễ, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tặng cờ thi đua cho 2 tập thể xuất sắc năm 2019, tặng bằng khen cho 8 tập thể và 44 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm giai đoạn 2016 – 2020. 27 tập thể điển hình tiên tiến cũng đã được nhận được giấy khen của Khatoco.  Tại buổi lễ, Khatoco đã vinh danh 5 tập thể và 10 tác giả, nhóm tác giả có những sáng kiến thiết thực, phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020. Đây là động lực to lớn để các tập thể, cá nhân tiếp tục cống hiến trí tuệ, sức lực thông qua thực hiện các phong trào thi đua yêu nước nhằm xây dựng Khatoco ngày càng phát triển.

Trong giai đoạn từ 2016 - 2020, Khatoco đã có 198 sáng kiến và 302 giải pháp hợp lý hóa sản xuất kinh doanh với giá trị làm lợi trên 6,9 tỷ đồng. Trong đó, có 42 sáng kiến cấp Tổng công ty và 7 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen “Lao động sáng tạo”.

Những năm qua, phong trào thi đua lao động sáng tạo được Khatoco phát động nhằm khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng các giải pháp sáng tạo trong quản lý, điều hành và sản xuất kinh doanh. Điển hình là phong trào thi đua 5S (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng) nhằm xây dựng môi trường làm việc thoải mái, hiệu quả, khơi dậy ý thức trách nhiệm, tính tự giác trong công việc và nâng cao năng suất lao động được Tổng công ty phát động từ đầu tháng 1/2020 và trong 9 tháng triển khai thực hiện, phong trào đã nhận được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của toàn thể cán bộ công nhân viên.

Ông Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt - khẳng định: “Để có được uy tín thương hiệu và sự lớn mạnh của Khatoco như ngày hôm nay đó là công sức đóng góp to lớn của người lao động trong suốt 37 năm qua. Khatoco luôn ghi nhận những thành quả, công sức, trí tuệ của người lao động đã cống hiến vì sự phát triển của Khatoco”.

Dịp này, Khatoco đã vinh danh, tri ân trao tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Khatoco” năm 2020 cho 342 CBCNV đã song hành cùng những thăng trầm và phát triển cùng Khatoco. Bắt đầu từ năm 2013, hoạt động tri ân người lao động được Khatoco tổ chức thường niên để ghi nhận thời gian cống hiến, gắn bó lâu dài và đóng góp tích cực vào sự phát triển của Tổng công ty. 

Ông Dương Minh Dũng - công nhân phụ trợ Phân xưởng 3, Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa - xúc động chia sẻ: “Cuộc đời 35 năm làm công nhân của tôi gắn liền với tiếng máy, với ca kíp và mọi buồn vui đều gắn liền với phân xưởng. May mắn có công ăn việc làm ổn định, những người công nhân như tôi đã có điều kiện nuôi con ăn học và làm trụ cột cho gia đình”. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm