Kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế theo tỷ lệ và lộ trình đã đề ra

(PLO) -Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác nội vụ năm 2018 do Bộ Nội vụ tổ chức sáng 18/1.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tinh giản biên chế gần 34.000 người

Theo Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của ngành Nội vụ do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng trình bày tại Hội nghị, tính đến ngày 31/12/2017 đã thực hiện tinh giản biên chế với tổng số là 33.459 người. Qua thanh tra, kiểm tra Bộ đã kiến nghị các biện pháp để khắc phục các thiếu sót nhằm thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Bộ Nội vụ cũng thẳng thắn thừa nhận thực trạng tại một số bộ, ngành, địa phương, việc thực hiện tinh giản biên chế chưa theo đúng mục tiêu, trình tự quy định; việc giải quyết tinh giản biên chế mới dừng ở việc giải quyết theo nguyện vọng cá nhân, chưa thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu và chưa căn cứ vào kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức.

Qua quá trình triển khai thực hiện, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng đã phát sinh nhiều bất cập cần khẩn trương tổng kết, đánh giá, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; công tác đề bạt, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng, luân chuyển… cán bộ, công chức ở một số bộ, ngành, địa phương chưa đúng quy định, gây bức xúc trong dư luận. Số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra ngành Nội vụ còn ít. Kỷ luật, kỷ cương hành chính một số nơi còn lỏng lẻo; vẫn còn tình trạng tùy tiện do thiếu quy định về quy trình, thủ tục giải quyết ở các cơ quan hành chính nhà nước.

Trên cơ sở phương châm hành động của Chính phủ là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, Bộ và ngành Nội vụ xác định chủ đề năm 2018 là tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trong đó, Bộ và ngành Nội vụ sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp, trình Hội nghị Trung ương 7 khoá XII; trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Bộ Nội vụ trong năm nay cũng sẽ triển khai tổng kết Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, biểu dương các kết quả, thành tích công tác của Nội vụ trong năm 2017 nhưng Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Bộ, ngành Nội vụ và đề nghị lãnh đạo Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ tập trung thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm, trước hết là hoàn thiện thể chế, đặc biệt thể chế trong công vụ, công chức; đảm bảo tương thích với các quy trình của Đảng về công chức, cán bộ. 

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nội vụ nghiên cứu đề xuất mô hình các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức theo ngành dọc, bảo đảm tỷ lệ tinh giản đầu mối các đơn vị sự nghiệp song cần thực hiện hợp lý. “Kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế theo tỷ lệ và lộ trình đề ra; nghiên cứu, triển khai chế độ hợp đồng viên chức, khắc phục sử dụng lao động hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nội vụ cần chủ động trong công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, kịp thời phát hiện phòng ngừa vi phạm trong công tác cán bộ. “Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ cần khẩn trương thành lập tổ công tác về thanh tra công vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ đứng đầu làm Tổ trưởng để thực hiện việc thanh tra công vụ, nhất là trong công tác đề bạt cán bộ”, Phó Thủ tướng nói.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nội vụ cần quyết liệt hơn nữa, rà soát chặt chẽ quy định biên chế, số lượng công chức, viên chức; đảm bảo công khai, minh bạch trong tuyển dụng để thu hút người có đức, có tài; giảm tỉ lệ người phục vụ, nhất là trong khối công lập. Về cải cách tiền lương, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu đánh giá kỹ đề xuất chế độ đặc thù đối với ngành nghề, “không để ngành nào cũng bảo đặc thù nhưng cuối cùng không có đặc thù nào”, “ngành nào cũng bảo quan trọng nhưng lại quan trọng như nhau”. 

Đặc biệt, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu vấn đề thi nâng ngạch công chức, viên chức hiện nay theo hướng có tiếp tục tổ chức thi hay không, hay chỉ tiến hành xét nâng ngạch công chức, viên chức theo những tiêu chí rõ ràng, minh bạch, công khai, chính xác về trình độ, nâng lực, đạo đức, kinh nghiệm, năm công tác. Đối với công tác thi đua, khen thưởng, Phó Thủ tướng đề nghị phải làm sao để thi đua, khen thưởng đúng người, đúng thành tích, không cào bằng, không hình thức, không để ai cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ… 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm